Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1000 av 14. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2017/1799 med hensyn til unntaket for People’s Bank of China fra kravene om gjennomsiktighet før og etter handel i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1000 of 14 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/1799 as regards the exemption of the People’s Bank of China from the pre- and post-trade transparency requirements in Regulation (EU) No 600/2014

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.3.2021)

Samandrag av innhald
Den delegerte kommisjonsforordninga er utfyllande reglar til europaparlaments- og rådsforordning (EU) Nr. 600/2014 (MiFIR). Føremålet med forordninga er å unnta People’s Bank of China frå krav til gjennomsikt i handelar i MiFIR artikkel1(9) jf. artikkel 1(6). MiFIR artikkel 1(6) lempar på transparenskrava for transaksjonar der regulerte marknader, marknadsoperatørar og verdipapirføretak har eit medlem av den Det europeiske system av sentralbanker (ESSB) som motpart. Unntaket for gjennomsikt i handlar kan også utvidast til å gjelde sentralbankar i tredjeland, jf. artikkel 1(9), noko kommisjonen har vald å gjere for People’s Bank of China.

Merknadar

Rettslege konsekvensar
Kommisjonsforordninga vil takast inn i EØS-avtala og gjennomførast i norsk rett ved inkorporering. Dette inneber at det i forskrift vil takast inn ei føresegn om at forordningen gjeld som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Kommisjonsforordninga får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar
Rettsakta er vurdera av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der vedkomne departement er representert. Spesialutvalet kom til at rettsakta er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordninga reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU og innlemma i EØS-avtalen. Reglane er gjennomført i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) .

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2019
Anvendelsesdato i EU
10.07.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.03.2021
Anvendes fra i Norge
16.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1000
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro