Måleinstrumentdirektivet: utfyllende bestemmelser om vannmålere

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2015/13 av 31. oktober 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU når det gjelder vannmåleres flowhastighetsintervall

Commission Delegated Directive (EU) 2015/13 of 31 October 2014 amending Annex III to Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council, as regards the flowrate range of water meters

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 04.03.2015)

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer Annex III til Direktiv 2014/32/EU, pkt.1., angående vannmåleres flowhastighet, slik at disse nå skal oppfylle følgende krav:

Q3/Q1 ≥ 40
Q2/Q1 = 1,6
Q4/Q3 = 1,25’

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktivet medfører at forskrift om krav til vannmålere må endres. Endringsforskriften vedtas av Justervesenet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet medfører ingen praktiske konsekvenser ettersom vannmålere på markedet idag oppfyller kravet til flowhastighet i direktivet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har fulgt EFTA sekretariatets hurtigprosedyre og er derfor ikke behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. NFD har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Vurdering
Avgjørelsen anses akseptabel.

Andre opplysninger
Direktivet har ikke gått gjennom spesialutvalget Handelsforenklinger, men gått gjennom hurtigprosedyre. Oppgitte datoer for mottatt og frist for retur av standardskjema er dermed ikke riktige, men nødvendige å fylle ut for å lagre notatet.

Status
Utkast til EØS-komitébeslutning, gått gjennom hurtigprosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.10.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
31.10.2014
Gjennomføringsfrist i EU
19.04.2016
Anvendelsesdato i EU
20.04.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015L0013
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro