Måleinstrumentdirektivet 2004

Tittel

Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2004/22/EF av 31. mars 2004 om måleinstrumenter

Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.09.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2009)

Sammendrag av innhold
Direktivet harmoniserer de tekniske kravene til 10 ulike instrumentkategorier og skal sikre fri bevegelse av måleinstrumenter innenfor EØS-området. Direktivet medfører ingen plikt til å innføre måletekniske krav til måleinstrumentene i nasjonal lovgivning. Dersom det imidlertid skal settes måletekniske krav til disse instrumentkategoriene i nasjonal lovgivning i form av kontroll- og godkjenningsordninger (justerplikt), må kravene være i samsvar med kravene fastsatt i direktivet. Direktivet er et ”ny metode”-direktiv og de fastsatte kravene er funksjonskrav. Kravene skal anses oppfylt hvis instrumentet tilfredstiller spesifikasjonene i europeisk harmonisert standard eller et normativt dokument utarbeidet av OIML (den internasjonale organisasjonen for legal metrologi).

Utvalget av instrumenttyper i direktivforslaget er basert på innspill fra medlemslandene om hvilke instrumenter som er viktigst å få regulert. Det er imidlertid forutsatt at det skal være mulig å utvide direktivet med andre instrumenttyper på et senere tidspunkt. De instrumenttyper som er regulert i direktivet er: vannmålere, gassmålere, elektrisitetsmålere, målere for fjernvarme, gjennomstrømmingsmålere for væsker unntatt vann, automatiske vekter, taksametre, lengdemål, instrumenter til dimensjonsmåling og gassanalysatorer for eksosutslipp.

For hver instrumenttype er det fastsatt ulike alternative moduler for samsvarsvurderinger. Alle modulene forutsetter bruk av teknisk kontrollorgan. Måleinstrumenter som anses å oppfylle de fastsatte tekniske krav etter samsvarsvurderinger i henhold til direktivet må aksepteres for salg i Norge.

I direktivet er det fastsatt at den nødvendige implementeringen av direktivet skulle være gjennomført innen 30. april 2006 og at direktivet trådte i kraft 30. oktober 2006, men det er også fastsatt en 10-års overgangsperiode som et unntak fra dette.

Vurdering
Direktivet har betydning for Norge da det regulerer de tekniske kravene til og kontrollordningen for måleinstrumenter underlagt justerplikt ved salg. Det må gjøres tilpasninger i norsk regelverk som er nødvendig for å implementere direktivet. Direktivets bestemmelser implementeres for de måleinstrumentene som vi allerede har krav til i Norge i dag. Det vil si at direktivets krav er innført for:

* Vannmålere
* Elektrisitetsmålere
* Varmemålere
* Måleinstrumenter for dynamisk måling av væsker unntatt vann (gjennomstrømningsmålere)
* Automatiske vekter (fem ulike typer):
- Instrumenter for veiing av enkeltmengder (catchvekter)
- Gravimetriske fyllemaskiner
- Transportbåndvekter
- Diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter)
- Jernbanevekter
* Materielle lengdemål
* Lengdemålingsinstrumenter
* Flerdimensjonsmålere
* Avgassmålere

Status
Direktivet trådte i kraft 30. oktober 2006. Regelverk som gjennomfører direktivet, skal være vedtatt innen 30. april 2006, jf. artikkel 24. Følgende forskrifter vedtatt 26. april 2006 implementerer direktivet:

- Forskrift 26. april 2006 nr. 498 om krav til vannmålere
- Forskrift 26. april 2006 nr. 468 om krav til elektrisitetsmålere som selges
- Forskrift 26. april 2006 nr. 482 om krav til varmemålere
- Forskrift 26. april 2006 nr. 466 om krav til gjennomstrømningsmålere (for væsker unntatt vann)
- Forskrift 26. april 2006 nr. 482 om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter)
- Forskrift 26. april 2006 nr. 500 om krav til automatisk gravimetriske fyllemaskiner
- Forskrift 26. april 2006 nr. 455 om krav til automatisk diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter)
- Forskrift 26. april 2006 nr. 454 om krav til transportbåndvekter
- Forskrift 26. april 2006 nr. 470 om krav til jernbanevekter
- Forskrift 26. april 2006 nr. 467 om krav til materielle lengdemål
- Forskrift 26. april 2006 nr. 469 om krav til lengdemålingsinstrumenter
- Forskrift 26. april 2006 nr. 499 om krav til instrumenter til flerdimensjonale målinger (flerdimensjonsmålere)
- Forskrift 26. april 2006 nr. 497 om krav til avgassmålere

Forskriftene trådte i kraft 30. oktober 2006 i samsvar med direktivets krav.

I tillegg er det gjort endring i forskrift om justering, se forskrift 26. april 2006 nr. 471 om endring i forskrift om justering. Det er også vedtatt en forskrift om utvidelse av virkeområdet til lov om mål og vekt til å omfatte avgassmålere, se forskrift 24. mars 2006 nr. 368 om utvidelse av virkeområdet for lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.03.2004
Gjennomføringsfrist i EU
30.04.2006
Anvendelsesdato i EU
30.10.2006
Opphører å gjelde
20.04.2016
Erstattes av
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 14, 20.3.2008, p. 136-215
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.03.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.09.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.10.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2006
Anvendes fra i Norge
30.10.2006

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004L0022
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro