Maksimumsgrenser for fusarium-toksiner i mais og maisprodukter

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2007 av 28. september 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 ved å fastsette nye maksimumsgrenser for fusarium-toksiner i mais og maisprodukter

Commission Regulation (EC) No 1126/2007 of 28 September 2007 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards Fusarium toxins in maize and maize products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdiene for Fusarium -toksiner i mais og maisprodukter fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006. De klimatiske forholdene i vekstsesongen, spesielt under blomstringen, har stor betydning for nivået av slike toksiner i cerealer, inkludert mais. God landbrukspraksis (GAP) vil imidlertid til en viss grad kunne redusere oppvekst av Fusarium -sopper. Da grenseverdiene for Fusarium -toksiner ble fastsatt i 2005, manglet det kunnskap om flere av faktorene som påvirker dannelsen av disse toksinene i mais. Det var forutsatt at grenseverdiene skulle gjelde fra juli 2007 dersom det da ikke forelå ny informasjon som gjorde det nødvendig å endre disse. Denne tidsperioden gjorde det mulig for dyrkere og produsenter av mais å undersøke ytterligere de faktorene som påvirker dannelsen av Fusarium- toksiner og i hvilken grad det er mulig å redusere forekomsten av disse. Det foreligger nå ny kunnskap som gjør det nødvendig å endre grenseverdiene for mais og maisprodukter. Grunnet værforhold og andre faktorer viser avlingene for 2005 og 2006 høyere nivåer enn for de foregående år. Dette viser at de foreslåtte grenseverdiene er vanskelig å oppnå selv når anbefalte dyrkningstiltak for reduksjon er gjennomført.

Forekomst av Fusarium- toksiner i mais er spesielt et betydelig problem i middelhavsland som Italia, Frankrike og Spania. Problemet med forekomst av Fusariumtoksiner er mye mindre i mer nordlige land som for eksempel Tyskland. Men her er maisproduksjonen lav og det aller meste av det som produseres brukes til fôr. I Italia derimot er det en meget stor maisproduksjon med store økonomiske verdier og det meste går til mat. Det har derfor vært en stor utfordring for EU-kommisjonen å prøve å komme fram til harmoniserte grenseverdier som spesielt Italia kan leve med. Flere land, og deriblant Norge, har gitt uttrykk for bekymring for å godta høye verdier for fusariumtoksiner i mais til mat, men vi har fått gjennomslag for lavere grenseverdier i mais i frokostcerealier og i bearbeidede cerealier i barnemat. Generelt er komsum av mais og maisprodukter lavere i Norge enn i flere andre land.

Merknader
Rettsakten krever endring i "Forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler".

Rettsakten krever økte utgifter for Mattilsynet ved kontroll av disse varene, men tas innenfor eksisterende rammer.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Norske myndigheters interesser/vurderinger

Produksjonen av mais til mat i det europeiske marked foregår spesielt i sydeuropeiske land som Italia, Frankrike og Spania og det er samtidig disse landene som har størst problemer med forekomst av muggsopp på mais og dannelse av høye verdier av Fusariumtoksiner. Konsum av mais og maisprodukter er forholdsvis lavt i Norge, men mais blir en del brukt i frokostcerealier. Norge og Danmark har på arbeidsgruppemøter i EU argumentert for lavere grenseverdier for Fusariumtoksiner i slike produkter også fordi frokostcerealier med mais spises av barn. I tillegg har Norge og Danmark fått gjennomslag for lavere grenseverdier for de tre Fusariumtoksinene deoxynivalenol, zearalenone og fumonisin i bearbeidede cerealier for barnemat. Selv om grenseverdiene er blitt relativt høye så tilsier relativt lavt konsum at det likevel ikke er noen stor risiko for at TDI verdier overskrides beregnet ut fra disse grenseverdiene. Men analyser i EU har vist at risikoen for betydelig overskridelse av grenseverdiene likevel er tilstede ved import av mais fra disse landene. For å redusere dette problem kan en øke kontrollen av mais ved import fra sydeuropeiske land eller importere mais fra andre land med betydelig mindre risiko for høyt innhold av toksiner.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.09.2007
Anvendelsesdato i EU
01.07.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 717-720
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.12.2009
Anvendes fra i Norge
07.12.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1126
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro