Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for spinetoram

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 473/2012 av 4. juni 2012 som endrer vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av spinetoram (XDE-175) i og på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for spinetoram (XDE-175) in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for spinetoram i eller på visse produkter.

Endringene skjedde på grunn av utbrudd av Drosophila suzukii (asiatisk fruktflue) i Frankrike. Franske myndigheter tillot først bruk av plantevernmiddelet spinetoram på kirsebær, jordbær, bringebær og blåbær for en kortere periode.

Etter henvendelse fra Frankrike vedtok EU hasteforordningen hvor MRLer for spinetoram i kirsebær, blåbær og bringebær er hevet fra 0,05 mg/kg til henholdsvis 0,2 mg/kg, 0,2 mg/kg og 0,8 mg/kg. De nye MRLene gjelder fram til 31. desember 2014 hvis annet ikke blir bestemt.

Endringene ble foretatt med bakgrunn i «katastrofiske forhold» og artikkel 18.4 til forordning (EF) nr. 396/2005 ble benyttet. Det forelå ikke risiko for helsefare knyttet til vedtaket.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, seksjon Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten vil ikke føre til økning i antall analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Rettsakten vil heller ikke påvirke norske forhold.

Mattilsynet mener at endringene er minimale og at rettsakten ikke får økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Plantevernmidlet spinetoram er ikke tillatt å bruke i Norge. Ved import av kirsebær, blåbær og bringebær fra Frankrike vil restnivået av spinetoram i disse produktene kunne være høyere enn hva vi tidligere har tillatt.

EFSA hadde i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene og i forhold til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinion" for spinetoram har EFSA konkludert med de gitte MRL for produktene kirsebær, blåbær og bringebær ikke fører til noen risiko for at verken det akseptable daglige inntaket (ADI) eller den akutte referansedosen (ARfD) blir overskredet.

De nye MRLene gjelder fram til 31. desember 2014 hvis annet ikke blir bestemt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.06.2012
Anvendelsesdato i EU
25.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 231-244
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
05.07.2012
Høringsfrist
08.10.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.02.2013
Anvendes fra i Norge
01.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0473
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro