Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra landdyr

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1067/2013 av 30. oktober 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for kontaminantene dioksiner, dioksinliknende PCB og ikke-dioksinliknende PCB i lever fra landdyr

Commission Regulation (EU) No 1067/2013 of 30 October 2013 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of the contaminants dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in liver of terrestrial animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.11.2014)

Sammendrag av innhold
I dag er det en felles grenseverdi for dioksiner og PCB i lever fra landdyr, som saue- og lammelever i stor grad overskrider. Dette skyldes i hovedsak at sau og lam omdanner dioksiner og PCB i kroppen på en annen måte enn øvrige landdyr. Fordi det spises lite sauelever i Europa, og for å hindre at en stor andel sauelever må kastes, har EU innført en egen, høyere grenseverdi for sauelever, herunder lammelever. Kommisjonen har diskutert dette siden høsten 2011, og skisserte opprinnelig syv ulike måter å håndtere situasjonen på. I forordning (EU) nr. 1067/2013 har Kommisjonen fastsatt følgende nye grenseverdier for dioksiner og PCB i lever fra landdyr:

Lever fra landdyr unntatt sau, og produkter av disse

• Dioksiner: 0,30 pg/g våtvekt
• Dioksiner + dioksinliknende PCB: 0,50 pg/g våtvekt
• Ikke-dioksinliknende PCB: 3,0 ng/g våtvekt

Lever fra sau, og produkter av disse

• Dioksiner: 1,25 pg/g våtvekt
• Dioksiner + dioksinliknende PCB: 2,00 pg/g våtvekt
• Ikke-dioksinliknende PCB: 3,0 ng/g våtvekt

For alle landdyr innebærer endringen at grenseverdiene baseres på våtvekt i stedet for på fett. Grenseverdien for lever fra sau økes.

Endringen er negativ i forhold til regelverksforenkling, da tabellen med grenseverdier blir enda lenger og mer detaljert.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Administrative konsekvenser og økonomiske konsekvenser Mattilsynet har vært i dialog med NHO mat og bio, for å kartlegge eventuelle konsekvenser for norsk næring. Konsekvensene ser ut til å være minimale for norsk næring. Endringen har ikke konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Det brukes svært lite sauelever til menneskemat i Norge. Lever fra lam benyttes i noen få leverposteier. Norske myndigheter vurderer forslaget som akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.10.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 176-177
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.05.2014
Anvendes fra i Norge
10.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1067
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro