Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 893/2010 av 8. oktober 2010 som endrer II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av acekinocyl, bentazon, karbendazim, cyflutrin, fenamidon, fenazakin, flonikamid, flutriafol, imidakloprid, ioksynil, metkonazol, protiokonazol, tebufenozid og tiofanatmetyl i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 893/2010 of 8 October 2010 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acequinocyl, bentazone, carbendazim, cyfluthrin, fenamidone, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxynil, metconazole, prothioconazole, tebufenozide and thiophanate-methyl in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer enkelte av grenseverdiene for restmengder av stoffene acekvinocyl, bentazon, karbendazim, cyflutrin, fenamidon, fenazakvin, flonikamid, flutriafol, imidakloporid, ioksinyl, metakonazol, protiokonazol, tebufenozid og tiofanatmetyl.

Det er søknader om endret bruk som er årsaken til endringene.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift nr. 1117 av 18. august 2009 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr.

Administrative og økonomiske konskvenser

Fem av stoffene er godkjent til bruk i Norge, men grenseverdiene blir ikke endret i noen av de kulturene som er godkjente bruksområder for disse stoffene.

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidlerder Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten øker grenseverdiene for de aktuelle stoff/planteproduktkombinasjonene. Det medfører at forbrukernes eksponering for disse stoffene via næringsmidler øker. EFSA (European Food Safety Authority) har imidlertid vurdert de nye grenseverdiene i forhold til risiko for forbrukerne og der det er relevant, for dyr. Konklusjonen er at verken lang tids eksponering via alle næringsmidler som inneholder disse stoffene eller kort tids eksponering via inntak av store mengder av de aktuelle produktene, fører til fare for at ADI (akseptabelt daglig inntak) eller ARfD (akutt referansedose) overskrides. Endringene medfører derfor ikke noen fare for forbrukernes sikkerhet.

De aktuelle kulturene brukes ikke i fiskefôr. Økningen av grenseverdiene har derfor ingen betydning for innholdet av rester av plantevernmidler i dette.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er også hjemlet i EØS-avtalens vedlegg I, kapitell II, men av tekniske årsaker kan dette ikke legges inn under "Nøkkelinformasjon" i dette notatet.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 9. oktober 2010 og trådte i kraft 10. oktober 2010.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.10.2010
Anvendelsesdato i EU
29.10.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 678-706
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2011
Anvendes fra i Norge
04.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0893
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro