Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 524/2011 av 26. mai 2011 som endrer vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 hva gjelder maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av biphenyl, deltamethrin, ethofumesat, isopyrazam, propiconazol, pymetrozin, pyrimethanil og tebuconazol i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 524/2011 of 26 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for biphenyl, deltamethrin, ethofumesate, isopyrazam, propiconazole, pymetrozine, pyrimethanil and tebuconazole in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer maksimum grenseverdier for rester av bifenyl, deltametrin, etofumesat, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimetanil og tebukonazol i eller på visse produkter, se tabell 1.

Rettsakten er endret etter at stoffer er søkt om for bruk i nye kulturer. European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert forslagene til grenseverdier og funnet dem helsemessig trygge.

Tyskland tillot i en periode å markedsføre friske urter og te med høyere innhold av rester av bifenyl enn MRL, som var på deteksjonsgrensen. Det ble referert til eksepsjonelle omstendigheter knyttet til tilstedeværelse av dette stoffet fra forskjellige kilder som gjorde det umulig å produsere urter uten innhold som overskrider MRL (deteksjonsgrensen). De nye grenseverdiene for bifenyl er også vurdert av EFSA og ble ansett som helsemessig trygge for forbrukerne.

Tabell 1: Fastsettelse og endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse produkter.

Tabell 1: Fastsettelse og endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse produkter. (Tabellen er ikke fullstendig - se vedlegg til forordning (EU) nr. 524/2011 for nøyaktig angivelse). (Red. anm.: for å se tabellen, bruk lenken til EØS-notatet over)

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer,

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten fastsetter maksimum grenseverdier (MRL) for rester av bifenyl, deltametrin, etofumesat, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimetanil og tebukonazol i eller på visse produkter til deteksjonsgrensen. Deltametrin, propikonazol og pyrimetanil er tillatt brukt i Norge. De andre plantevernmidlene er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.05.2011
Anvendelsesdato i EU
29.05.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 621-676
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.02.2012
Anvendes fra i Norge
13.02.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0524
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro