Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 588/2014 av 2. juni 2014 om endring av vedlegg III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av appelsinolje, Phlebiopsis gigantea, gibberellinsyre, Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, Bacillus firmus I-1582, S-abscisinsyre, L-ascorbinsyre and Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 588/2014 of 2 June 2014 amending Annexes III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for orange oil, Phlebiopsis gigantea, gibberellic acid, Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, Bacillus firmus I-1582, s-abscisic acid, L-ascorbic acid and Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.12.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for appelsinolje, Phlebiopsis gigantea, gibberellin syre, Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, Bacillus firmus I-1582, s-abscisinsyre, L-ascorbinsyre and Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus i eller på visse næringsmidler og fôrvarer.

MRL for gibberellinsyre er oppført i del A av vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.

For Phlebiopsis gigantea, Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, Bacillus firmus I-1582, appelsinolje, s-abscisinsyre, L-ascorbinsyre, og Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, er det ikke vært fastsatt MRLer og siden stoffene ikke har vært oppført i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 396/2005, har standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18(1)(b) fått anvendelse.

Endringene skjer på bakgrunn av artikkel 12 vurderinger av de aktuelle stoffene der EFSA har anbefalt at disse stoffene kan inkluderes på vedlegg IV. Vedlegg IV lister stoffer der det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette noen MRL. Endringene innebærer at disse stoffene oppføres på vedlegg IV. Appelsinolje, gibberelinsyre og s-abscisinsyre oppføres midlertidig på vedlegg IV på grunn av at det ble vurdert å være noe dokumentasjon som manglet.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, Section Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon og spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet og forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Endringene er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Dette er stoffer der det ikke er vurdert å være nødvendig å fastsette akseptabelt daglige inntak (ADI) eller akutte referansedose (ARfD). Stoffene er naturlig forekommende og for plantevernmidlene som er mikrobiolgiske midler har EFSA vurdert at disse ikke er patogene (sykdomsfremkallende) for mennesker. Appelsinolje er i bruk som aromastoff for både næringsmidler og medisiner.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden. Endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Endingene ved implementering innebærer at disse stoffene oppføres på vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 over stoffer det er vurdert å ikke være nødvendig å fastsette noen grenseverdier for. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.06.2014
Anvendelsesdato i EU
23.06.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2014
Anvendes fra i Norge
16.12.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0588
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro