Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 322/2012 av 16. april 2012 som endrer vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av klopyralid, dimetomorf, fenpyrazamin, folpet og pendimetalin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 322/2012 of 16 April 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clopyralid, dimethomorph, fenpyrazamine, folpet and pendimethalin in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for klopyralid, dimetomorf, fenpyrazamin, folpet og pendimetalin i eller på visse produkter.

MRL for rester av klopyralid, dimetomorf, fenpyrazamin, folpet og pendimetalin er endret fordi plantevernmidlene har blitt søkt om bruk til nye kulturer.

MRL for klopyralid er endret for produktene blomkål, hodekål, turnips, kålrot, brokkoli, linfrø og enkelte animalske produkter. Klopyralid er tillatt brukt i Norge som ugressmiddel til kulturene høst- og vårkorn og i typer gressenger, oljeraps, oljerybs, fôrraps, fôrmargkål, kålrot, rosenkål, hodekål og mais.

MRL for dimetomorf er gitt for produktene spinat og bladbete. Dimetomorf er tillatt brukt i Norge som soppmiddel mot tørråte i poteter og soppsjukdommer i purre.

MRL for fenpyrazamin er gitt for produktene druer, tomater, pepper, auberginer og produkter av gresskarfamilien med spiselig skall. MRL for rester av fenpyrazamin har tidligere ikke vært satt. MRL er satt til LOD (lower limit of analytical determination) som er 0,01 mg/kg, for andre produkter.

MRL for folpet er gitt for produktene hvitløk og tomater.

MRL for pendimetalin er gitt for produktene grønnkål, kinakål, kålrot og urter.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, seksjon Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten kan føre til økning i antall analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Dette har betydning spesielt for næringen og det offentlige kontrollapparatet. I tillegg vil endringer i MRLer kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Plantevernmidlene klopyralid og dimetomorf er tillatt brukt i Norge i visse produkter. For vekstene kålrot og hodekål kan forskriften ha betydning ved at MRL for klopyralid har økt fra 0,5 mg/kg til henholdsvis 1,5 mg/kg og 3,0 mg/kg. Bruksområde og bruksbetingelsene er imidlertid ikke endret i Norge for klopyralid i forhold til endrede MRL, men kan endres på sikt. De endrede MRL for dimetomorf omfatter kun kulturer som ikke blir brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med. De andre plantevernmidlene i forordningen er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med. EFSA hadde i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre MRL og i forhold til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. Disse MRLene skal sikre at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.04.2012
Anvendelsesdato i EU
07.05.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 62-101
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.02.2013
Anvendes fra i Norge
01.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0322
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro