Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 459/2010 av 27. mai 2010 som endrer vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimumsgrenseverdier for enkelte plantevernmidler i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 459/2010 of 27 May 2010 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for certain pesticides in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.8.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer enkelte av grenseverdiene for stoffene aminopyralid, azoksystrobin, boskalid, buprofesin, klorantraniliprol, cyprodinil, defenokonazol, flusilazol, fosetyl, imidakloporid, mandipropamid, metazaklor, protiokonazol, spinetoram, spirotetramat, svovel cypermetrin, indoksakarb, isoksaflutol, etefon, fenitrotion, lambda-cyhalotrin, metomyl, profenofos, pyroklostrobin, tiakloporid, triadimefon, triadimenol, trifloksystrobin og tebukonazol. Grunnen til endringene er dels at det er søkt om nye bruksområder for stoffene, dels at det er søkt om importtoleranser. For noen av stoffene er det fastsatt grenseverdier i Codex Alimentarius. Disse inkluderes så fremt de er funnet sikre for forbrukerne. Når det gjelder svovel, er det vurdert til å være så lite toksisk at det kan føres opp på vedlegg IV (stoff som ikke trenger grenseverdier) og de eksisterende grenseverdiene slettes. Grenseverdiene er vurdert av EFSA (European Food Safety Authority) og funnet trygge for forbrukerne både på kort og lang sikt.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert på skriftlig prosedyre av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten øker grenseverdiene for de aktuelle stoff/planteproduktkombinasjonene. Det medfører at forbrukernes eksponering for disse stoffene via næringsmidler øker. EFSA (European Food Safety Authority) har imidlertid vurdert de nye grenseverdiene som helsemessig trygge både når det gjelder akutt risiko og fare for skadevirkninger ved lang tids inntak av næringsmidler som inneholder rester.

Fem av stoffene er godkjent til bruk i Norge i noen av de planteproduktene som får endrete grenseverdier. I og med at verdiene økes vil det ikke få noen konsekvenser for norsk bruk av plantevernmidler som inneholder disse stoffene.

Indoksakarb er viktig for fiskeoppdrettsnæringen. Grenseverdiene heves i kirsebær og sukkerbeter som ikke blir brukt i fiskefôr. Endringene får derfor ingen betydning for fiskens eksponering for stoffet.

Innlemmelse av rettsaken i EØS-avtalen vil ikke føre til administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er også hjemlet i EØS-avtalens vedlegg I kapitel II om fôrvarer. Det er dessverre ikke teknisk mulig å notere mer enn en hjemmel per rettsakt i oversikten øverst i dette notatet.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 27. mai 2010 og ble publisert i Official Journal 28. mai 2010. Den trådte i kraft i EU 29. mai 2010. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.05.2010
Anvendelsesdato i EU
29.05.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 31-77
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.05.2011
Anvendes fra i Norge
03.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0459
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro