Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner i næringsmidler av visse plantevernmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 765/2010 av 25. august 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av klortalonil, klotianidin, difenokonazol, fenheksamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, tiakloprid og tiametoksam i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 765/2010 of 25 August 2010 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorothalonil clothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamide, nicotine, spirotetramat, thiacloprid and thiamethoxam in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.8.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer enkelte av maksimum grenseverdiene for rester av stoffene klorotalonil, klotianidin, difenokonazol, fenheksamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, tiakloporid og tiaometoksam i eller på visse produkter. Når det gjelder for nikotin, er grunnen til endringen at det er funnet konsentrasjoner i vill sopp som overskrider gjeldende grenseverdi på 0,01 mg/kg (deteksjonsgrensa). For de andre stoffene er det søknader om endret bruk som er årsak til at grenseverdiene må endres. Grenseverdiene er vurdert av EFSA (European Food Safety Authority) og funnet trygge for forbrukerne både på kort og lang sikt. Når det gjelder nikotin, er det knyttet en del usikkerhet til vurderingen da den er basert på overvåkningsdata og mengden som forekommer i soppen varierer. Grenseverdien for nikotin er derfor midlertidig, og skal tas opp til revurdering innen 2 år når nye data og opplysninger er tilgjengelige.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble ved skriftlig prosedyre vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten øker grenseverdiene for de aktuelle stoff/planteproduktkombinasjonene. Det medfører at forbrukernes eksponering for disse stoffene via næringsmidler øker. EFSA (European Food Safety Authority) har imidlertid vurdert de nye grenseverdiene som helsemessig trygge både når det gjelder akutt risiko og fare for skadevirkninger ved lang tids inntak av næringsmidler som inneholder rester.

Bare ett av stoffene, tiakloporid, er godkjent til bruk i Norge. I og med at grenseverdiene økes vil norske dyrkere fortsatt kunne bruke plantevernmidler som inneholder dette stoffet i henhold til godkjente norske bruksbetingelser.

Økningen av disse grenseverdiene har ingen betydning for innholdet av eventuelle rester i fiskefôr.

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 25. august 2010, publisert i Official Journal 28. august 2010 og trådte i kraft i EU 29. august 2010. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.08.2010
Anvendelsesdato i EU
29.08.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 102-138
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.05.2011
Anvendes fra i Norge
03.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0765
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro