Maksimalgrenseverdi for restkonsentrasjoner av et fôrtilsetningsstoff for slaktekylling

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 500/2007 av 7. mai 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1463/2004 for så vidt angår fastsettelse av en maksimalgrenseverdi for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet Sacox 120 microGranulate, som tilhører gruppen av koksidiostatika og andre legemidler

Commission Regulation (EC) No 500/2007 of 7 May 2007 amending Regulation (EC) No 1463/2004 as regards the introduction of a maximum residue limit for the feed additive ‘Sacox 120 microGranulate’, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir godkjenning for ”Sacox 120 mikro-Granulat” fra firma Huvepharma NV Belgia. Det inneholder et koksidiostatikum med salinomycin-Na som aktivt stoff, 120 mg/kg, og bruksområdet er slaktekylling. Doseringen av aktivt stoff er på 60 – 70 mg/kg fullfôr.

Produktet er tidligere godkjent ved forordning (EF) nr. 1463/2004. Det er nå fremskaffet dokumentasjon som gjør det mulig å fastsette MRL-verdi. EFSA har avgitt en uttalelse som konkluderer med at vilkårene for dette er oppfylt og MRL fastsettes til 5 ug/kg våtvekt for alle typer av vev. Samtidig endres tilbakeholdstiden før slakting fra 5 til 1 døgn. Av forordningen fremgår at det er satt krav til fyllstoffene i produktet og renhet av det aktive stoff. Siden det tilhører gruppen ionofore stoffer må det ikke blandes med visse legemidler, for eks.tiamulin. Det er også giftig for kalkun og dyr av hesteslekten.

Godkjenningen er gitt iht. forordning (EF) nr. 1831/2003 artikkel 13(3) som omhandler overgangsordninger for produkter som tidligere er godkjente etter direktiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôr. Dette innebærer blant annet at det beholder det opprinnelige nummer, E 766. Godkjenningen er gitt fram til 21.8.2014, men iht. forordning (EF) nr. 1831/2003 skal alle gamle stoffer revurderes innen 2010.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer. Norge har unntak for koksidiostatika i EØS-avtalen. Rettsakten vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.05.2007
Anvendelsesdato i EU
28.05.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 190-191
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2007
Anvendes fra i Norge
14.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0500
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro