Maksimale grenseverdier for restmengder av veterinærlegemidlet azametifos i fisk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 436/2012 av 23. mai 2012 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk aktive stoffer og deres klassifisering når det gjelder maksimale grenseverdier for restmengder av legemidler i næringsmidler fra dyr for stoffet azametifos

Commission Implementing Regulation (EU) No 436/2012 of 23 May 2012 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance azamethiphos

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 436/2012 omhandler azametifos, som er et antiparasittmiddel. Stoffet er i dag oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som tillatt brukt til laksefisk, uten noen fastsatt maksimal grenseverdi (MRL). Etter en søknad til European Medicines Agency (EMA) om utvidelse av bruken, har Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) anbefalt at stoffet tillates brukt til alle fiskearter. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 436/2012 skal høres og gjennomføres som en endring i den nye forskriften. Rettsakten fører til at azametifos kan brukes til alle fiskearter, fremdeles uten noen maksimal grenseverdi (MRL).

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Andre konsekvenser:
Azametifos brukes idag mot lakselus i Norge, men på grunn av resistensproblemer knyttet til bruken av dette stoffet benytter man det med forsiktighet. Det at stoffet får utvidet bruksområde, vil gi et ekstra stoff å velge mellom i parasittbehandling av annen fisk enn laks, men bruken vil neppe øke vesentlig på grunn av de nevnte resistensproblemene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 23. mai 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.05.2012
Anvendelsesdato i EU
27.05.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 236-237
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
05.10.2012
Høringsfrist
20.11.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2013
Anvendes fra i Norge
22.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0436
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro