Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/839 av 7. mars 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 540/2014 om lydnivået i motorvogner og reservelyddempingsanlegg

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/839 of 7 March 2019 amending Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2019)

Sammendrag av innhold
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/839 endrer basisfororording (EU) nr. 540/2014 om lydnivå i motorvogner.

Basisforordning 540/2014 fastsetter administrative og tekniske krav til lydnivå ved EU-typegodkjenning av nye kjøretøy i kategori M (kjøretøy til persontransport) og N (kjøretøy til godstransport), til lyddempningssystemer som reservedel og komponenter typegodkjent som separate tekniske enheter. I samme forordning fastsettes også minimumskrav til lydnivå ved innstallering av akustiske varslingssystemer i elbiler og hybridbiler, såkalte AVAS. Elbiler og hybridbiler omtales som stillegående kjøretøy. De avgir redusert lyd i lave hastigheter sammenlignet med tilsvarende kjøretøy med forbrenningsmotor, og dette innebærer miljøfordeler. Samtidig har reduksjon i lydnivå fjernet en viktig lydkilde for myke trafikanter til å orientere seg i trafikkbildet, eksempelvis for synshemmede og syklister. AVAS er er sikkerhetssystem som skal informere omgivelsene om stillegående kjøretøyers tilstedeværelse og bevegelse, altså hvorvidt et kjøretøy nærmer seg eller er på vei bort. Nærmere krav og spesifikasjoner til AVAS-systemer er fastsatt i UNECE-regulativ nr. 138.

Det er nå behov for å oppdatere kravene til AVAS-systemer i forordning (EU) 540/2014 for å ajourføre disse med endringsserie 01 til UNECE-regulativ nr. 138. Denne endringsserien slår fast at det ikke lenger er tillatt med pausefunksjon i AVAS-systemene, altså at føreren ikke lenger kan velge å midlertidig slå av varslingssystemet. Forordning 2019/839 sikrer at disse viktige endringene blir del av typegodkjenningsgrunnlaget for kjøretøy/bil.

Merknader

Gjeldende rett
Basisforordning (EU) nr. 540/2014 er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften).

Rettslige konsekvenser
Forordning 2019/839 vil bli implementert i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten går etter EFTAs hurtigprosedyre, og forelegges derfor ikke noe Spesialutvalg til klarering.

Vurdering
Rettsakten anses relevant og akseptabel, og bringer EUs regelverk på linje med vedtatte endringer gjort i FN-systemet (UNECE).

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i internasjonale arbeidsgrupper der forordningen har blitt utarbeidet.

Status
Forordningen ble vedtatt den 7. mars 2019, publisert i EU-tidende den 24. mai og kommer til anvendelse i EU den 27. mai 2019.

Forordningen var på nasjonal høring i mai 2019.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte den 27/9-19, beslutning nr. 214/2019. Endringsforskrift ble vedtatt 01.10.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.03.2019
Anvendelsesdato i EU
27.05.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.06.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.10.2019
Anvendes fra i Norge
01.10.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0839
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro