Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.9.2010

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 791/2010/EU av 6. september 2010 som endrer forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

Commission Regulation (EU) No 791/2010 of 6 September 2010 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2010)

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste (”svarteliste”) over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten, hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av svartelisten skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.

Kommisjonsforordningen (EF) nr 474/2006 inneholder den første svartelisten, og er på samme måte som forordning (EF) nr 473/2006 hjemlet i forordning (EF) 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009, 619,2009, 1144/2009, 273/2010, 590/2010, 791/2010.

Kommisjonsforordning (EU) nr 791/2010 er den femtende oppdatering av svartelisten. Oppdateringen er gjennomført etter artikkel 6 i hovedforordning 2111/2005. Dette er en ekstraordinær oppdatering som følger prosedyrene i artikkel 6. I det foreliggende tilfellet opprettet England og Belgia nasjonale restriksjoner for Meridian Airways fra Ghana som innebar driftsforbud for eget territorium. Samtidig som de oppfordret Kommisjonen til å oppdatere Svartelistingsforskriften. I tillegg opprettet England driftsforbud mot Airlift Internasjonal Ltd fra Ghana. Kommisjonen tok dette til etterretning og gjennomførte en høring med berørte parter som ikke gav tilfredsstillende resultat.

Det ble etter de ekstraordinære prosedyrer i hovedforordning 2111/2005 artikkel 6 besluttet at Meridian Airways fra Ghana inkluderes i Svartelistingsforskriftens Annex A som gir et totalforbud mot å benytte medlemsstatenes luftrom og lufthavner. Airlift Internasjonal Ltd tas inn i Svartelistingsforskriftens Annex B som gir restriksjoner på bruk av medlemsstatenes luftrom, ved at det kun er et av selskapets fartøy DC8-63F som kan benytte medlemsstatenes luftrom og lufthavner.

Merknader
Rettsaktene omtalt ovenfor er innarbeidet i norsk rett på grunnlag av EØS-komiteens beslutning nr Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Felleskapet. Forordning 1131/2008 inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten for forordningen 2111/2005. Forordning 1131/2008 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift av 17.11.2008 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.09.2010
Anvendelsesdato i EU
09.09.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 403-406
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.09.2010
Anvendes fra i Norge
15.09.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0791
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro