Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.12.2012

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1146/2012 av 3. desember 2012 som endrer forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

Commission Implementing Regulation (EU) No 1146/2012 of 3 December 2012 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2013)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten. Herunder hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av listen skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.

Merknader
Kommisjonsforordningen 474/2006 inneholder den første listen over selskaper med driftsforbud og er på samme måte som forordning 473/2006 hjemlet i forordning 2111/2005.

Forordning 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009, 619,2009, 1144/2009, 273/2010, 590/2010, 791/2010, 1071/2010, 390/2011, 1197/2011, 295/2012 og senest ved 1146/2012.

Kommisjonsforordning 1146/2012 er den tjuende oppdatering av listen og oppdateringen har skjedd etter de ordinære prosedyrer beskrevet i hovedforordning 2111/2005 og gjennomføringsforordning 473/2006.

Safety-listen består av to annekser. Anneks A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Anneks B gir en oversikt over selskaper som med visse restriksjoner kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Når kortformen for forskriften benyttes skal betegnelsen "Safety list" brukes. Den siste oppdateringen ble vedtatt av Air Safety Committee (ASC) i møte den 20. til 22. november 2012.

Alle operatører som er sertifisert hjemmehørende i Eritrea står nå på sikkerhetslistens Anneks A, ettersom luftfartsmyndigheten i Eritrea ikke lengre kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Alle operatører som er sertifisert i Republikken Kongo, Den demokratiske republikken Kongo, Ekvatorial Guinea, Indonesia (med unntak for 6 operatører), Kirgisistan og Filippinene står fra tidligere av på sikkerhetslistens Anneks A. De nevnte statene har sertifisert nye operatører med AOC og alle disse operatørene er nå tatt inn i Anneks A.

Alle operatører som er sertifisert i Mauretania stod tidligere i Anneks A. Luftfartsmyndigheten i Mauretania opprettholder nå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå og alle operatører sertifisert i Mauretania er derfor fjernet fra Anneks A.

Luftfartsmyndighetene i Honduras, Rwanda, Republikken Kongo, Kasakhstan og Kirgisistan har fratatt AOC fra en eller flere operatører som tidligere har stått opplistet i Anneks A. Disse operatørene er derfor fjernet fra Anneks A.

Jordan Aviation fra Jordan stod tidligere i Anneks B, oppført med 8 av deres luftfartøy. Operatøren opprettholder nå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå og operatøren er derfor fjernet fra Anneks B.

Air Astana fra Kasakhstan står opplistet i Anneks B. De har i forbindelse med siste oppdatering fått økt antall luftfartøy som er unntatt fra Anneks B.

Det er ingen nye operatører oppført i Anneks B.

Status
Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i safety-listen (altså forordning 474/2006) i norsk rett samtidig med ikrafttredelse i EU. Forordning 1146/2012 inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordning 2111/2005.

Forordning 1146/2012 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift 12. desember 2012 nr. 1239 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.12.2012
Anvendelsesdato i EU
06.12.2012
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 350-361
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.12.2012
Anvendes fra i Norge
12.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1146
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro