Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.3.2010

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 273/2010 av 30. mars 2010 som endrer forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper med driftsforbud i Fellesskapet

Commission Regulation (EU) No 273/2010 of 30 March 2010 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert september 2010)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en
fellesskapsliste (”svarteliste”) over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten, hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan treffe og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av svartelisten skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud. Kommisjonsforordningen (EF) nr. 474/2006 inneholder den første svartelisten, og er på samme måte som forordning (EF) nr. 473/2006 hjemlet i forordning (EF) nr. 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009, 619/2009, 1144/2009. Kommisjonsforordning (EF) nr. 273/2009 er den trettende oppdatering av svartelisten og oppdateringen har skjedd etter de vanlige prosedyrer beskrevet i hovedforordning 2111/2005 og gjennomføringsforordning 473/2006. Svartelisten består av to vedlegg:

Vedlegg A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser.

Vedlegg B gir en oversikt over selskaper som med angitte restriksjoner kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene.

Oppdateringene som ble besluttet av Air Safety Committee (ASC) i møte den 17. til 19. mars 2009 innebærer for det første at alle flyselskap sertifisert av filippinske myndigheter ble tatt inn i vedlegg A. Dette ble begrunnet i funn fra ICAOs inspeksjon i oktober 2009 og det forhold at luftfartsmyndighetene i Filippinene ikke viser tilstrekkelig vilje eller evne til å ivareta sitt myndighetsansvar. Videre er alle flyselskap sertifisert i Sudan satt på svartelisten, dette pågrunn av myndighetenes manglende oppfølging av avvik fra ICAOs inspeksjon i 2006. Informasjon sendt Kommisjonen i mars 2010 viste at viktige avvik fortsatt ikke var rettet opp. Videre er Iran Air nå oppført på svartelistens vedlegg B. SAFA-inspeksjoner (Safety Assessment of Foreign Aircraft) i 2009 viste en markert nedgang i selskapets sikkerhetsstandarder relatert til internasjonalt regelverk og en økende hendelses- og ulykkesfrekvens. Inspeksjoner foretatt etter februar 2010 viser imidlertid en forbedring.

Komiteen fant at man ivaretok sikkerheten ved å legge begrensninger på selskapets flygninger til europeisk luftrom jf vedlegg B. Komiteen følger utviklingen i selskapet videre.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.03.2010
Anvendelsesdato i EU
01.04.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.6.2015, p. 115-126
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.10.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.10.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.10.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2010
Anvendes fra i Norge
06.04.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0273
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro