Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 25.6.2015

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1014 av 25. juni 2015 som endrer forordning (EF) nr. 474/2006 som etablerer fellesskapets liste over flyselskap som er underlagt driftsforbud innenfor fellesskapet

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1014 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.10.2015)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten. Herunder hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta, og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av listen skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg, og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.

Merknader
Kommisjonsforordning (EF) nr 474/2006 inneholdt den første listen over selskaper med driftsforbud og er på samme måte som forordning (EF) nr 473/2006 hjemlet i forordning (EF) 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009, 619,2009, 1144/2009, 273/2010, 590/2010, 791/2010, 1071/2010, 390/2011, 1197/2011, 295/2012, 1146/2012, 659/2013, 1264/2013, 368/2014, 1318/2014 og nå altså 2015/1014.

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1014 er den tjuefemte oppdatering av listen, og oppdateringen har skjedd etter de ordinære prosedyrer beskrevet i hovedforordning 2111/2005 og gjennomføringsforordning 473/2006.

Safety list (sikkerhetslisten) består av to annekser. Anneks A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Anneks B gir en oversikt over selskaper som, med gitte restriksjoner, kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Når kortformen for forskriften benyttes skal betegnelsen "Safety list" brukes. Den siste oppdateringen ble vedtatt av Air Safety Committee (ASC) i møte den 9. til 11. juni 2015.

Tidligere stod alle operatører (flyselskaper) i Filippinene (med unntak for to operatører) på sikkerhetslistens Anneks A. Luftfartsmyndighetene i Filippinene har nå dokumentert at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Som følge av dette er samtlige operatører (flyselskaper) i Filippinene fjernet fra sikkerhetslistens Anneks A.

Alle operatører (flyselskaper) som er sertifisert i Den demokratiske republikken Kongo og Gabon (med unntak for 2 operatører) står fra tidligere av på sikkerhetslistens Anneks A. Disse statene har nå sertifisert til sammen 5 nye operatører med AOC og disse operatørene er nå tatt inn i Anneks A.

Luftfartsmyndighetene i Den demokratiske republikken Kongo, Gabon og Indonesia har trukket tilbake AOC fra til sammen 25 operatører (flyselskaper) som stod på Anneks A. Disse operatørene (flyselskapene) er derfor fjernet fra Anneks A.

Luftfartsmyndighetene i Gabon har trukket tilbake AOC fra en operatør (flyselskap) som stod på Anneks B. Denne operatøren (flyselskapet) er derfor fjernet fra Anneks B.

Luftfartsmyndighetene i Ghana har trukket tilbake AOC fra en operatør (flyselskap) som stod på Anneks A og en operatør (flyselskap) som stod på Anneks B. Disse operatørene (flyselskapene) er derfor fjernet fra henholdsvis Anneks A og Anneks B. Dette var de to eneste operatørene (flyselskapene) fra Ghana som stod på sikkerhetslisten og Ghana har derfor ikke lenger noen operatører (flyselskaper) på sikkerhetslisten.

Taag Angola Airlines fra Angola står fra tidligere på sikkerhetslistens Anneks B. De har tidligere hatt tillatelse til å fly 9 av deres fly til medlemslandenes flyplasser. Taag Angola Airlines har fått ett nytt fly ført opp på sikkerhetslistens anneks B og som følge av dette kan de nå fly 10 av deres fly til medlemslandenes flyplasser.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten har ikke vært behandlet av spesialutvalget for transport. Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005.

Forordning 2015/1014 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift av 2. juli 2015 nr. 875 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
25.06.2015
Anvendelsesdato i EU
28.06.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.07.2015
Anvendes fra i Norge
02.07.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1014
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro