Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 24.7.2008

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 715/2008 av 24. juli 2008 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

Commission Regulation (EC) No 715/2008 of 24 July 2008 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community

Siste nytt

EØS-komitevedtak 26.9.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Samferdselsdepartementets bakgrunnsnotat - september 2008

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste ("svarteliste") over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende reglene om opprettelse av fellesskapslisten, hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av svartelisten skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud. Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 inneholder den første svartelisten, og er på samme måte som forordningen (EF) nr. 473/2006 hjemlet i forordningen (EF) 2111/2005. Svartelistingen gjennomføres ved et vedlegg A som inneholder opplisting av de selskaper som er utestengt fra å operere i EU/EØS-området, samt et vedlegg B som opplister selskaper som er underlagt operative restriksjoner som forutsetning for å operere i EU/EØS-området.

Forordning (EF) nr. 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007 og 331/2008.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 715/2008 er den åttende oppdateringen av svartelisten. Oppdateringen har skjedd etter de vanlige prosedyrene beskrevet i basisforordningene 2111/2005 og 473/2006.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 715/2008 medfører følgende endringer av svartelisten:

Selskapet Mahan Air (Iran) er gjennom oppdateringen tatt ut av svartelisten (vedlegg A). Dette er gjort på grunnlag av at selskapet har dokumentert å ha implementert alle nødvendige tiltak for å bedre sikkerheten til et akseptabelt nivå.

Alle selskaper fra Kirgisistan er fra tidligere svartelistet gjennom oppføring i vedlegg A. Kirgisiske myndigheter nå har informert Kommisjonen om opprettelsen av to nye selskaper. Samtidig er det dokumentert at kirgisiske myndigheter har inndratt tillatelsene til to selskaper. Som en konsekvens av dette endres svartelisten (vedlegg A) tilsvarende, ved oppføring av to nye selskaper og at de opphørte selskapene er fjernet fra den samme listen.

Alle selskaper fra Indonesia er tidligere svartelistet gjennom oppføring i vedlegg A. Indonesiske myndigheter har ikke kunnet dokumentere å ha implementert de nødvendige sikkerhetstiltak. Det er derfor besluttet å opprettholde svartelistingen av selskapene fra Indonesia. Indonesiske myndigheter har gitt Kommisjonen en oppdatert liste over godkjente indonesiske flyselskaper. Svartelisten (vedlegg A) er derfor oppdatert i henhold til listen fra de indonesiske myndighetene.

Kommisjonen har mottatt dokumentasjon som viser alvorlige sikkerhetsmangler ved enkelte flyselskaper fra Gabon. Myndighetene i Gabon har reagert med å iverksette omfattende tiltak for å korrigere forholdene. På grunnlag av disse tiltakene har Kommisjonen besluttet likevel å tillate at de to aktuelle selskapene kan operere i EU/EØS-området, forutsatt visse begrensninger. Selskapene er derfor oppført i svartelistens vedlegg B fremfor en total utestenging gjennom oppføring i vedlegg A.

Forordning 715/2008 nevner i tillegg flere selskaper hvor det foreligger opplysninger om et utilfredsstillende sikkerhetsnivå, men hvor det enda ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til hvorvidt selskapene skal svartelistes. Dette skyldes både utilstrekkelig dokumentasjon, og at de aktuelle selskapene og myndighetene har iverksatt korrigerende tiltak som Kommisjonen ønsker å se utviklingen av. Forordningen nevner derfor at disse selskapene holdes under særlig oppsikt i tiden fremover. Dette gjelder Iran Air, Yemen Airways, alle flyselskaper fra Kambodsja og alle flyselskaper fra Filippinene.

Forordningen nevner og at russiske myndigheter den 25. april 2008 vedtok en beslutning hvor en rekke angitte russiske flyselskaper og fartøyindivider utestenges fra å operere i EU/EØS- området samt Sveits. Det fremgår og at Russiske myndigheter og Kommisjonen har en dialog i denne saken. Til opplysning opererer ingen av de angitte selskapene eller fartøyindividene innenfor norsk territorium.

Merknader
Rettsaktene omtalt ovenfor (t.o.m forordning 331/2008) er innarbeidet i norsk rett.
Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten (474/2006) i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordning 715/2008 inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten for forordning 2111/2005. Forordning 715/2008 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift av 28. juli 2008 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (svartelistingsforskriften).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaktene som omhandler oppdateringer av svartelisten har tidligere vært vurdert av spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget har funnet rettsaktene EØS-relevante og akseptable.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.07.2008
Anvendelsesdato i EU
26.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 30.1.2014, p. 133-148
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.09.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.09.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.09.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.07.2008
Anvendes fra i Norge
28.07.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0715
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro