Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 14.11.2008

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 1131/2008 av 14. november 2008 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

Commission Regulation (EC) No 1131/2008 of 14 November 2008 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.10.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.10.2009)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste (”svarteliste”) over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten, hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av svartelisten skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.

Kommisjonsforordningen (EF) nr 474/2006 inneholder den første svartelisten, og er på samme måte som forordning (EF) nr 473/2006 hjemlet i forordning (EF) 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008.

Kommisjonsforordning (EF) nr 1131/2008 er den niende oppdatering av svartelisten og den har skjedd etter de vanlige prosedyrer beskrevet i basisforordning 2111/2005 og 473/2006.

Oppdateringen gjelder for det første flyselskap fra Angola. Det var en langvarig diskusjon mellom ASC (Air Safety Committee) komiteens medlemmer. I en inspeksjon fra ICAO fra 26.november til 5. desember 2007 ble det gjort 46 findings som viser alvorlige mangler når det gjelder implementering av lovverk ang sertifisering utdanning og trening av teknisk og operativt personell. Kommisjonen utførte en inspeksjon fra 18. til 22. februar 2008 og kom fram til samme resultat. Det har vært tatt kontakt med angolske luftfartsmyndigheter flere ganger, men det er ikke mottatt tilfredsstillende svar fra dem.

Alle medlemsdelegatene var enige i at hovedproblemet var at luftfartsmyndighetene i Angola ikke viser tilstrekkelig evne eller vilje til å ta myndighetsansvaret inn over seg. Diskusjonen besto i om man økte flysikkerheten mest ved å sette alle flyselskap fra Angola på ”svartelistens” Annex A, som gir en oversikt over hvilke land og/eller flyselskaper som har et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Alternativt ble det foreslått å avvente til neste møte for å i mellomtiden satse på å hjelpe dem til å nå ICAO-standard.

Det ble på møtets siste dag besluttet å sette alle flyselskap fra Angola på Annex A. Komiteen besluttet imidlertid å ta kontakt med angolske luftfartsmyndigheter rett etter møte var avsluttet, for å tilbyd hjelp i arbeidet med å komme ut av Annex A. Forhold knyttet til luftfartsmyndighetene i Kambodsja (SSCA) var diskutert i forrige møte i ASC da det i en audit av ICAO ble uttrykt bekymring for om SSCA kunne ivareta sine internasjonale forpliktelser.

SSCA har i det siste inndratt AOCene (Air Operator Certificate) til 4 selskaper og suspendert en AOC for 6 mnd. Komiteens leder foreslår at det blir forsøkt opprettet en ekspertgruppe dekket av EU midler for å bistå SSCA. Komiteen beslutter å sette selskapet Siem Reap Airways Internasjonal fra Kambodsja på Annex A.

Luftfartsmyndighetene i Equatorial Guinea har besluttet å gi AOC til EGAMS og Star Equatorial Airlines. På grunn av manglende tiltro til CA (Competent Authorities) håndhevelse av sin myndighet, settes disse to selskapene inn på Annex A.

Når det gjelder Kirgisistan har CA fratatt AOC fra følgende fem selskaper; Asia Alpha Airways, Artik Avia, Esen Air, Kyrgyzstan Airlines og Osh Air.

Disse selskapene har opphørt med sin virksomhet og står på bakken og fjernes derfor fra Annex A.

Luftfartsmyndighetene i Sierra Leone har informert om at de har inndratt AOC til Bellview Airlines, og at selskapet har opphørt med sin virksomhet, selskapet fjernes derfor fra Annex A.Ukrainske luftfartsmyndigheter møtte for komiteen sammen med representanter for selskapet Ukraine Cargo Airways. Hensikten var å få forannevnte selskap og Ukrainian Mediterrainian Airlines ut av Annex A. Komiteen besluttet å beholde dem på Annex A og oppfordret til hyppig kontroll av Ukrainske fartøy. Komiteen har åpnet sak mot luftfartsmyndighetene i Filippinene (CAAP), representanter for CAAP møtte for komiteen, og la fram en plan for implementering av regelverk. Komiteen besluttet å ikke sette alle filippinske selskaper på Annex A som følge av dette møtet men vil sende en ekspertgruppe før neste møte i ASC.

Merknader
Rettsaktene omtalt ovenfor er innarbeidet i norsk rett på grunnlag av EØS-komiteens beslutning nr 13.2008 Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Felleskapet. Forordning 1131/2008 inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten for forordningen 2111/2005. Forordning 1131/2008 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift av 17.11.2008 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (svartelisteforskriften), i påvente av at rettsakten tas inn i EØS avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaktene som omhandler oppdateringer av svartelisten har tidligere vært behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget har tidligere funnet rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.11.2008
Anvendelsesdato i EU
16.11.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 21, 3.4.2014, p. 145-156
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.11.2008
Anvendes fra i Norge
17.11.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1131
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro