Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 13.7.2009

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 619/2009 av 13. juli 2009 som endrer forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

Siste nytt

EØS-komitevedtak 22.10.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2009)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste (”svarteliste”) over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten, hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av svartelisten skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud. Kommisjonsforordningen (EF) nr 474/2006 inneholder den første svartelisten, og er på samme måte som forordning (EF) nr 473/2006 hjemlet i forordning (EF) 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009. Kommisjonsforordning (EF) nr 619/2009 er den ellevte oppdatering av svartelisten og oppdateringen har skjedd etter de vanlige prosedyrer beskrevet i hovedforordning 2111/2005 og gjennomføringsforordning 473/2006. Svartelisten består av to annekser: Annex A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Annex B gir en oversikt over selskaper som med gitte restriksjoner kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Oppdateringene som ble besluttet av Air Safety Committee (ASC) i møte den 30. juni til 2. juli 2009 innebærer for det første at alle flyselskap fra Kasakhstan unntatt Air Astana ble tatt inn i Annex A. Dette ble begrunnet i funn rapportert fra såkalte SAFA inspeksjoner (Safety Assessment of Foreign Aircraft), og det forhold at luftfartsmyndighetene i Kasakhstan ikke viser tilstrekkelig vilje eller evne til å ivareta sitt myndighetsansvar. Luftfartsmyndighetene i Thailand har fratatt flyselskapet One Two Go deres AOC, selskapet er derfor ikke et flyselskap med gyldige godkjenninger og blir derfor fjernet fra Annex A. Tidligere har alle flyselskap som er registrert i Indonesia vært oppført på Annex A, etter Indonesiske luftfartsmyndigheters samarbeid med kommisjonen ble det besluttet at følgende Indonesiske selskaper skal ut av Annex A; Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines og Ekspres Transportasi Antarbenua (Premiair). Alle andre Indonesiske selskaper er oppført på Svartelistingsforskriftens Annex A. Når det gjelder selskaper fra Gabon er listen uforandret med unntak av selskapet Societe Nouvelle Air Affaires Gabon (SN2AG) som blir tatt ut av Annex A og satt på Annex B.

Status
Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Felleskapet. Forordning 619/2009 inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.07.2009
Anvendelsesdato i EU
16.07.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 75, 11.12.2014, p. 34-44
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.10.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.10.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.10.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.07.2009
Anvendes fra i Norge
16.07.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0619
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro