Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.7.2013

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 659/2013 av 10. juli 2013 som endrer forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

Commission Implementing Regulation (EU) No 659/2013 of 10 July 2013 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.3.2018)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten. Herunder hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av listen skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.

Merknader
Kommisjonsforordningen (EF) nr 474/2006 inneholder den første listen over selskaper med driftsforbud og er på samme måte som forordning (EF) nr 473/2006 hjemlet i forordning (EF) 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009, 619,2009, 1144/2009, 273/2010, 590/2010, 791/2010, 1071/2010, 390/2011, 1197/2011, 295/2012, 1146/2012 og 659/2013.

Kommisjonsforordning (EF) nr 1146/2012 er den tjueførste oppdatering av listen og oppdateringen har skjedd etter de ordinære prosedyrer beskrevet i hovedforordning 2111/2005 og gjennomføringsforordning 473/2006.

Safety list består av to annekser. Anneks A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Anneks B gir en oversikt over selskaper som med gitte restriksjoner kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Når kortformen for forskriften benyttes skal betegnelsen "Safety list" brukes. Den siste oppdateringen ble vedtatt av Air Safety Committee (ASC) i møte den 25. til 27. juni 2013.

Philippine Airlines fra Filipinene og Conviasa fra Venezuela stod tidligere på sikkerhetslistens Anneks A. De er nå fjernet fra Anneks A ettersom de kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Alle operatører som er sertifisert i Den demokratiske republikken Kongo, Indonesia (med unntak for 6 operatører), Kirgisistan, Filipinene (med unntak for Philippine Airlines), Mosambik og Sudan står fra tidligere av på sikkerhetslistens Anneks A. De nevnte statene har sertifisert nye operatører med AOC og alle disse operatørene er nå tatt inn i Anneks A.

Luftfartsmyndighetene i Den demokratiske republikken Kongo, Filipinene, Indonesia og Sudan har fratatt AOC fra en eller flere operatører som stod på Anneks A. Disse operatørene er derfor fjernet fra Anneks A.

Air Madagascar står på Anneks B. De har nå fått et nytt luftfartøy som er unntatt fra Anneks B.

Air Astana fra Kazakhstan står på Anneks B. De har nå sluttet å operere Fokker 50 og denne typen luftfartøy er derfor tatt bort fra Anneks B.

Det er ingen nye operatører ført opp i Anneks B.

Status
Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordning inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005. Forordning 659/2013 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift av 11. juli 2013 nr. 898 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.07.2013
Anvendelsesdato i EU
12.07.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 378-390
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2013
Anvendes fra i Norge
11.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0659
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro