Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 1.6.2021

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/883 av 1. juni 2021 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/883 of 1 June 2021 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers banned from operating or subject to operational restrictions within the Union

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2021)

Sammendrag av innhold
Den såkalte sikkerhetslisten, dvs. oversikten over flyselskap som ikke kan operere i europeisk luftrom eller som har operasjonelle begrensninger for operasjoner i Europa, er fastsatt som forordning nr. 474/2006. Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 4. desember 2007 nr.1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Det foretas jevnlig en oppdatering av sikkerhetslisten, normalt to ganger i året. Forordning (EU) 2021/883 inneholder første oppdatering i 2021. Listen inneholder nå ulike flyselskaper fra landene: Venezuela, Suriname, Iran, Nigeria, Zimbabwe, Afghanistan, Angola, Armenia, Congo, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Kirgisistan, Liberia, Libya, Moldova, Nepal, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, Sudan, Komorene og Nord Korea.

Merknader
Forordning (EF) nr. 474/2006 er gitt med hjemmel i TEFU art. 80, nå TFEU art. 100.

Normalt blir forordninger først EØS-gjennomført i norsk rett etter at vedtak fra EØS-komiteen om endring av EØS-avtalen foreligger. Det foreligger imidlertid en spesialordning for endringsforordninger i tilknytning til sikkerhetslisten som innebærer at disse forordningene skal gjennomføres i norsk rett straks de er vedtatt og publisert i Official Journal.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 474/2006 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (BSL A 6-2). Sikkerhetslisten er oppdatert ved gjennomføringsforordning (EU) 2021/883 og ble gjennomført i norsk rett 3. juni 2021 gjennom en endring av BSL A 6-2. Rettsakten tilhører gruppe 2

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten berører kun flyselskaper fra enkelte tredjeland og har således ingen konsekvenser for norske flyselskaper. Luftfartstilsynet må som følge av rettsakten oppdatere informasjon på en internettside i tillegg til enkelte interne sjekkllister. Rettsakten har følgelig svært begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordning (EF) 2111/2005 om etablering av en fellesskapsliste av flyselskaper underlagt driftsforbud innenfor Fellesskapet og om informering av flypassasjerer om identiteten til det flyselskapet som utfører transporten (hovedforordningen).

Rettsakten følger fast track-prosedyren og skal derfor ikke behandles av SU transport. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.06.2021
Anvendelsesdato i EU
03.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.08.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.06.2021
Anvendes fra i Norge
03.06.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0883
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro