Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/618 av 15. april 2019 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/618 of 15 April 2019 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers which are banned from operating or are subject to operational restrictions within the Union

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: gjennomføres i norsk rett i forkant av EØS-komitebeslutning om innlemmelse i EØS-avtalen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.5.2019)

Sammendrag av innhold
Den såkalte sikkerhetslisten, dvs. oversikten over flyselskap som ikke kan operere i Europeisk luftrom eller som har operasjonelle begrensninger, er fastsatt som forordning nr. 474/2006. Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 4. desember 2007 nr.1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Det er vedtatt å følge opp luftfartsmyndighetene i Hviterussland og Den Dominikanske Republikk da det er tegn på nedgang i tilsynsaktivitet.

To flyselskap fra Angola er frigitt fra listen, dette gjelder TAAG Angola Airlines og Heli Malongo. Alle flyselskaper fra Moldova unntatt Air Moldova, Fly One og Aerotrnsccargo er tatt inn på sikkerhetslisten.

Etter denne oppdatering er totalt 120 flyselskaper oppført på sikkerhetslisten.

Det foretas jevnlig en oppdatering av sikkerhetslisten, normalt to ganger i året.

Normalt vil nye forordninger først gjennomføres i norsk rett etter at vedtak fra EØS-komiteen om endring av EØS-avtalen foreligger. Det foreligger en spesialordning for endringsforordninger i tilknytning til sikkerhetslisten som innebærer at disse forordningene skal gjennomføres i norsk rett straks de er vedtatt og publisert i Official Journal.

Merknader
Forordning (EF) nr. 474/2006 er gitt med hjemmel i TEFU art. 80, nå TFEU art. 100.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 474/2006 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (BSL A 6-2). Sikkerhetslisten er oppdatert ved gjennomføringsforordning (EU) 2019/618 av 15. april 2019 og ble gjennomført i norsk rett 23. mai 2019 gjennom en endring av BSL A 6-2. Rettsakten tilhører gruppe 2

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten berører kun flyselskaper fra enkelte tredjeland og har således ingen konsekvenser for norske flyselskaper. Luftfartstilsynet må som følge av rettsakten oppdatere informasjon på en internettside i tillegg til enkelte interne sjekkllister. Rettsakten har følgelig svært begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005. Forordning 2019/618 er gjennomført i forskrift av 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og skal derfor ikke behandles av SU transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.04.2019
Anvendelsesdato i EU
18.04.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.04.2019
Anvendes fra i Norge
15.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0618
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro