Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 7/2013 av 8. januar 2013 om endring av forordning nr. 748/2012 om gjennomføringsbestemmelser for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og hermed forbundet materiell, deler og apparatur og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner

Commission Regulation (EU) No 7/2013 of 8 January 2013 amending Regulation (EU) No 748/2012 laying down Implementing Rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.8.2013)

Den Europeiske Kommisjon har 8. januar 2013 vedtatt forordning (EU) No. 07/2013, som endrer stk. 21A.4, litra a), stk. 21A.130, litra b) og stk. 21A.165 litra c) i seksjon A i Kommisjonens forordning (EU) nr. 748/2012 (i det følgende kalt "Part-21").

Rettsakten tar hensyn til utviklingen i EU og internasjonal rett (ICAO) samt harmoniseringen med bestemmelser fastlagt av EU’s viktigste partnere, jf.målsetningene i grunnforordningens artikkel 2. Rettsakten tar også hensyn til den nåværende status i den relevante EU-lovgivning.

Forordning (EU) No. 07/2013 endrer bestemmelser i forordning (EU) nr. 748/2012 gjennomføringsbestemmelser for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og hermed forbundet materiell, deler og apparatur og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner.

Formålet med reglene i forordning (EU) nr. 748/2012 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Det har vist seg nødvendig å endre kravene til og prosedyrene for sertifisering av luftfartøy og hertil knyttet materiell, deler og apparatur samt for konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner.

I Norge er forordning (EU) nr. 748/2012 på høring frem til 1. februar 2012, som erstatter forordning (EF) nr. 1702/2003.

Forordning (EF) nr. 1702/2003 er implementert i forskrift 24. mai 2005 nr. 461: Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

Forordning (EU) nr. 748/2012 forventes implementert, når grunnforordningen (EF) 216/2008 blir implementert i Norge i løpet av første kvartal 2013. Grunnforordning (EF) nr. 216/2008 erstatter grunnforordning (EF) 1592/2002.

Sammendrag av innhold
I artikkel 6 i forordning (EF) nr. 216/2008 ("grunnforordningen") defineres vesentligemiljøbeskyttelseskrav med en henvisning til Annex 16 til Chicago-konvensjonen.Formålet med forordning (EU) 07/2013 er å endre Kommisjonens forordning (EU) nr. 748/2012.

Formålet med disse endringer er å gjennomføre endringene av Annex 16, bind I og II, som anbefalt av ICAO’s Utvalg for Miljøbeskyttelse innen for Luftfart på sitt 8. møte og vedtatt av ICAO-Rådet den 4. mars 2011. Formålet med endring 10 i Annex 16, bind I, er å behandle tekniske spørsmål, som oppstår i forbindelse med anvendelsen av tekniske prosedyrer og prosesser og tilhørende veiledning i flystøysertifisering. Alle endringer anses for å være støynøytrale (dvs. medfører ingen endring av støygrensen).

Formålet med endring 7 i Annex 16, bind II, er å ajourføre bestemmelsene vedrørendeinnstramming av emisjonsbegrensninger (dvs. en innstramming av NOx-grenser) og behandle de tekniske spørsmål som oppstår i forbindelse med anvendelsen av tekniske prosedyrer, prosesser og tilhørende veiledning i sertifisering av emisjoner fra flymotorer.

Dette omfatter en ajourføring av bestemmelsen om produksjonsstopp for motorer, som ikke oppfyller CAEP/6-emisjonsstandarden for NOx, som trer i kraft den 1. januar 2013, samt en fritakelsesprosedyre.

Det vesentligste aspekt er vedtakelsen av en ny NOx-standard og ajourføringen avbestemmelsen om produksjonsstopp for motorer etter CAEP/6-NOx-standarden. Selv om det ikke er mulig å foreta en kvantifisert evaluering av omsetningen og antallet av berørte personer, kan det antas, at endringene av grunnforordningen og Kommisjonens forordning (EU) nr. 748/2012 (Part-21) ikke i vesentlig grad vil endre den aktuelle situasjon.

Oversikt over endringene

I grunnforordningen (EF) 216/2008 fastlegges de vesentligste miljøbeskyttelseskrav med henvisning til ICAO-Annex 16. I artikkel 6, stk. 2, presiseres det, at det etter endringen av ICAO-Annex 16 kan foretas en tilpassing etter forskriftsprosedyren med kontroll, jf. samme forordnings artikkel 65, stk. 5, for i tilfelle å skape overensstemmelse mellom de vesentligste miljøbeskyttelseskrav og de dertil relaterte ICAO-standarder.

Endring 10 til ICAO-Annex 16, bind I

Formålet med endring 10 i ICAO-Annex 16, bind I, er å behandle tekniske spørsmål, som oppstår i forbindelse med anvendelsen av tekniske prosedyrer og prosesser og tilhørende veiledning i flystøysertifisering.

Endringene omfatter:

a. Endringer av anvendelsesbestemmelsene for å fjerne unødig kompleksitet,gjentakelser og redundans i teksten og samtidig forbedrer klarheten og sammenhengeni de forskjellige kapitler.

b. En ajourføring av Annexet for å skape overensstemmelse med henvisningene tilICAO-dokument 9501, miljø-teknisk håndbok, bind I, om anvendelse av prosedyrerfor støysertifisering av luftfartøyer.

c. Ny tekst i kapitel 3, Annex 16, bind I, for å presisere referansehastighet ved take-off med henblikk på støysertifisering, i tilfelle hvor starthastighet for luftdyktighetssertifisering ikke er spesifisert.

d. Forbedringer av lesbarheten og klarheten i tidligere vage og ufullstendigeveiledninger, herunder beregning av det effektivt oppfattede støynivå (EffectivePerceived Noise level, EPNL), justering av luftfartøystøydata til referansevilkårunder anvendelse av forenklede, integrerte metoder, måling og karakterisering av atmosfærisk lyddempning samt forskjellige tekniske spørsmål og redaksjonelle feil.

e. Presisering av, at det maksimale støynivå for subsoniske jetfly kan anvendes somretningslinje for supersoniske fly. Alle forslag til endringer av ICAO-Annex 16, bind I, anses for å være støynøytrale (dvs. at endringene ikke endrer støygrensene).

Endring 7 i ICAO-Annex 16, bind II

Formålet med endring 7 i ICAO-Annex 16, bind II, er å ajourføre bestemmelsenevedrørende innstramming av emisjonsbegrensninger (dvs. en innstramming av NOx-grenser) og behandle de tekniske spørsmål, som oppstår i forbindelse med anvendelsen av tekniske prosedyrer og prosesser og tilhørende veiledning i flystøysertifisering.

Endringene omfatter:

a. Vedtakelse av den nye NOx-standard, som blev anbefalt av CAEP/8, for ytterligereå minske mengden av luftformige emisjoner, hvilket innstrammer NOx-grensenesammenholdt med den någjeldende CAEP/6-standard med 5-15 % for småmotorer og 15 % for store motorer fra dens ikrafttreden 1. januar 2014.

b. Ajourføring av bestemmelsen om produktionsstopp for motorer, som ikke oppfylleremisjonsstandarden for NOx (CAEP/6), som trer i kraft den 1. januar 2013.

c. Ajourføring av teksten, således at ordene "variasjoner i prosedyrer" erstattes med"tilsvarende prosedyrer" for å øke sammenhengen i og harmoniseringen av Annex 16, bind II, og ICAO-dokument 9501, miljø teknisk håndbok, bind II, om anvendelseav prosedyrer for støysertifisering av luftfartøyer.

d. Forbedringer av lesbarheten, idet noen feil rettes.

Krav om produksjonsstopp av hensyn til utledningen av NOx og fritakelsesprosedyre:

Endring 7 i Annex 16, bind II, inneholder et krav om produksjonsstopp av hensyn tilutledning av NOx, idet motorer, som er fremstillet den 1. januar 2013 eller senere, skaloverholde det NOx-nivå, som er vedtatt i forbindelse med CAEP/6. CAEP/6’s krav omproduksjonsstopp av hensyn til utledning av NOx gir sikkerhet for, at motorer som ikkeoverholder kravet, ikke lenger vil bli fremstilt etter denne dato. Det innføres også i Annex 16, bind II, mulighet for fritakelser fra dette kravet, således at tidsrammenkan tilpasses for å minske de negative økonomiske følger.

Fritakelsesprosedyren er beskrevet i ICAO-dokument 9501, miljø teknisk håndbok, bind II, om anvendelse av prosedyrer for støysertifisering av luftfartøyer. Endringer i teksten vedrørende fritakelsesprosedyren i forhold til miljø teknisk håndbok, bind II, for å sikre oppfyllelse av kravene i EASA`s reguleringssystem. Dessuten var det viktig å gjøre visse sentrale punkter bindende (f.eks. tidsrammen for innrømmelse av fritakelser og begrensningen av antallet av fritakelser) for å sikre oppfyllelse av kravet omproduksjonsstopp. Derfor besluttet EASA å innføre fritakelsesprosedyren iKommisjonens forordning om endring av forordning (EF) nr. 216/2008 og forordning (EU) nr.748/2012.

Som følge av dette inneholder forordning (EU) 07/2013 endring vedrørende kravet omproduksjonsstopp og fritakelsesprosedyren:

a. I artikkel 3, pkt. 2, i Kommisjonens forordning (EF) nr. 216/2008 og (EU) nr.07/2013 innføres en overgangsperiode på fire år etter den dato, hvor denpågjeldende motor skal overholde kravet om produksjonsstopp av hensyn tilutledning av NOx, jf. CAEP/6 (1. januar 2013). I overgangsperioden (1.januar 2013 til 31. desember 2016) kan medlemsstatene innrømmes fritakelser. Antallet av fritakelser er begrenset for nye motorer som er montert i nye luftfartøyer. EASA skal opprette og administrere et register over disse fritakelser.

b. Bestemmelsene om kravet om produksjonsstopp av hensyn til utledning av NOxforutsetter en endring av Kommisjonens forordning (EU) nr.748/2012, nemligbestemmelsene i seksjon A, del 21 (21A.4, litra a), 21A.130 litra b) og 21A.165,litra c)).

Merknader
Rettsakten krever endring i forordning (EU) 748/2012 som ennå ikke er implementert i norsk rett. Denne er på høring frem til 1. februar 2013 og forventes tatt inn i norsk rett, når grunnforordning (EF) 216/2008 er implementert i norsk rett. Luftfartstilsynet har vurdert at en høring med høringsfrist på 6 uker anses hensiktsmessig. Gjennomføring av rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser. Luftfartstilsynet må endre en del referanser til Part-21 som er gitt i standard brev og prosedyrer. Antakeligvis vil dette i omfang tilsvare 2-3 dagsverk.

Vurdering

Konsekvensvurdering av lovgivning
Endring 10 i ICAO-Annex 16, bind I, og endring 7 i ICAO-Annex 16, bind II, jf.ovenstående redegjørelse, lukker noen huller og bidrar til å sikre likebehandling av alle ansøkere. Da noen av disse endringer påvirker utformingen av selve kravene, erdet nødvendig å innarbeide disse forbedringer av ICAO-Annex 16 i EU-lovgivningen.De krav, som skal endres, er dog ikke begrenset til artikkel 6 i grunnforordningen. Sombeskrevet ovenfor forutsetter kravet om produksjonsstopp av hensyn til utledning av NOx og fritakelsesprosedyren en endring av Part-21 i Kommisjonens forordning (EU) nr.748/2012.Det vesentligste aspekt i den henseende er vedtakelsen av en ny NOx-standard ogajourføringen av bestemmelsen om produksjonsstopp for motorer etter CAEP/6-NOxstandarden.Selv om det ikke er mulig å foreta en kvantifisert evaluering av omsetningen og antallet av berørte personer, kan det antas, at endringene av grunnforordningen og Kommisjonens forordning (EU) nr. 748/2012 (Part 21) ikke i vesentlig grad vil endre den aktuelle situasjon.

Økonomiske følger
Endringen innebærer vedtakelse av en ny NOx-standard og ajourføring av bestemmelsen om produksjonsstopp for motorer, som ikke oppfyller CAEP/6-NOx-standarden, dette vil medføre ytterligere omkostninger for produsenter og flyselskaper. Endringen medfører også reduksjon av den administrative byrde for industrien,(vedtakelse av ICAO’s foranstaltninger i uendret form), og dette vil få en positiv økonomisk virkning.

Miljømessige følger
Forordning (EU) nr. 07/2013 forventes at få en positiv innvirkning på miljøet. Dette gjelder navnlig for vedtakelsen av en ny NOx-standard og ajourføringen av bestemmelsen om produksjonsstopp for motorer etter CAEP/6-NOxstandarden.Det er imidlertid også antakelsen, at andre endringer i ICAO-Annex 16, bind Iog II, vil få en positiv innvirkning på miljøet. Disse endringer løser problemer medtvetydighet og inkonsekvens, gjør teksten klarere, ajourfører teksten i overensstemmelsemed den seneste tekniske utvikling og innfører teknisk sunde og veldefinertespesifikasjoner.

Harmonisering med internasjonal rett
Forordning (EU) nr. 07/2013 tar hensyn til utviklingen i internasjonal rett (ICAO):a. svarer til ICAO’s standarder og anbefalte praksisb. innholdet av FAA- og TCCA-reglene er ennå ikke fastlagt, men det kan være en visforskjell vedrørende gjennomførelsen av kravet om produksjonsstopp av hensyn tilutledning av NOx. Det er likevel relevant for EU og EASA å være i samsvar med endringene som er godkjent av ICAO.

Konsekvenser i Norge
I Norge finnes ingen produsenter i henhold til Part 21 av luftfartøy eller motorer til bruk i luftfartøy, og endringene i forordning (EU) 07/2013 vil derfor ikke få direkte konsekvenser for Norge.

Vurdering
Luftfartstilsynet ser positivt på innføringen forordning (EU) nr. 07/2013, som vil bidra til å sikre og opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Dette vil være positivt for flysikkerheten. Luftfartstilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Status
EASA har utgitt NPA (Notices of Proposed Amendment) no. 2011/08 “Implementation of CAEP/8 amendments”, som ligger til grunn for Opinion no. 06/2011 “ CAEP/ 8 Implementation” og forordning (EU) nr. 07/2013. Høringen som EASA har gjennomført har vært åpen for kommentarer fra enhver offentlig eller privat part. Luftfartstilsynet har i flere sammenhenger oppfordret de berørte aktørene i markedet til å besvare høringene fra EASA. Det er ikke gjennomført noen egen norsk høring rundt regelverksforslagene.

Status
Forordning (EU) nr. 07/2013 er vedtatt av Den Europeiske Kommisjon 8. januar 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.01.2013
Anvendelsesdato i EU
29.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 221-222
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.04.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.07.2013
Anvendes fra i Norge
18.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0007
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro