Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 med hensyn til klargjøring av statusen til instruksjonene for kontinuerlig luftdyktighet og innføring av lettelser som gjør det mulig å produsere visse deler og utstyr til bruk under vedlikehold uten behov for ledsaging av et sertifikatet for godkjent frigivelse (EASA-skjema 1)

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Commission Regulation (EU) No 748/2012 as regards the clarification of the status of the instructions for continued airworthiness and the introduction of alleviations that permit the production of certain parts and appliances to be used during maintenance without the need to be accompanied by an authorised release certificate (EASA Form 1)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.7.2020)

Sammendrag av innhold

Opinion 07/2019 Installation of parts that are released without an EASA Form 1 or equivalent, RMT.0018.

EUs luftfartsbyrå EASA vil gjennom forslaget etablere en mer proporsjonal og effektiv prosess for godkjenning av deler som brukes til vedlikehold av luftfartøy. Dette gjelder deler som ikke er produsert spesielt for luftfartøy. Forslaget går ut på at den som eier produksjonsrettighetene, eksempelvis en innehaver av et typesertifikat, til et luftfartøy eller deler til luftfartøy, kan utstede en godkjenning til en underleverandør. Denne godkjenning angir hvilke deler som omfattes og hvilken funksjon de skal ha. 

Hensikten med denne prosessen er å lette produksjons- og godkjenningskravene for enkelte deler. Det inngår i forslaget at deler som er godkjent av eier av produksjonsrettigheten ikke trenger å godkjennes gjennom utstedelse av EASA Form 1 og at produsenten ikke trenger en godkjenning av sin organisasjon for produksjon av deler til flyindustrien. For å oppnå et tilstrekkelig kvalitativt nivå på delene, er det i forslaget utarbeidet minimumskrav til produksjon og dokumentasjon basert på bransjestandarder.

På sikt kan det redusere produksjonskostnadene, og videre redusere kostnadene for sluttbrukeren. Det er spesielt innenfor privatflyging, general aviation - GA, at man håper å få den største effekten av forslaget.

Det er opprettet eget notat for den delen av opinion 07/2019 som gjelder Instructions for Continued Airworthiness (ICA), RMT.0252. 

Merknader
Hjemmel i EU-traktaten er TFEU artikkel 100. Forslaget til nye regler vil bli hjemlet i forordning (EU) 2018/1139. 

I det gjeldende regelverket stilles det krav om utstedelse av Form 1 for godkjenning av deler. Dette er en godkjenning utstedt enten av EASA eller en luftfartsmyndighet på bakgrunn av en søknad. Form 1 kan også utstedes av organisasjoner med egen godkjenning, Product Organisation Approval - POA, og verksteder med Part-145 godkjenning.

Rettslige konsekvenser

Forslaget vil medføre endringer av forordning 748/2012 og forordning 1321/2014, som allerede er tatt inn i norsk rett.I nasjonal rett vil endringene bli inkorporert ved endring av forskrift 4.3 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) og forskrift 7.5.2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

Rettsakten anses å havne i Gruppe 2 rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet, og det anses ikke nødvendig med Stortingets samtykke.

Økonomiske og administrative konsekvenser

EASA vurderer forslaget til å gi begrensede konsekvenser. Luftfartstilsynet stiller seg per nå bak den vurderingen, slik at det forventes ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for norske aktører eller myndigheter. Noe administrativt arbeid må påregnes ved rettslig tilpasning, men dette antas å falle inn under Luftfartstilsynets normale virksomhet. 

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har ikke vært sendt på høring i Norge i regi av Luftfartstilsynet. 

Luftfartsilsynet vurderer den foreslåtte rettsakten å være EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles ikke av SU Transport.

Vurdering

For markedet er det i Norge få aktører som vil bli berørt av forslaget. Det vil langt på vei være opp til den enkelte eier av produksjonsrettighetene og produsent om de skal nyttiggjøre seg av den nye prosessen for godkjenning av deler til flyindustrien.

Luftfartstilsynet finner at rettakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status

Forslaget har sin opprinnelse i RMT.0018. Arbeidet i EU begynte i november 2012 med utgivelsen av "terms of reference". NPA 2017-19 ble publisert i desember 2017, med høringsfrist opprinnelig satt til 14. mars 2018. Fristen ble utvidet til 30.mars 2018. EASA antar at det vil foreligge et vedtak fra Kommisjonen i tredje kvartal 2021.

Norge har ikke vært delaktig i utviklingen av forslaget.

Opinion 07/2019 inneholder også endringer som følge av NPA 2018-1. Det er eget EØS-notat for den delen av saken.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
18.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet