Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 593/2012 av 5 juli 2012 som endrer forordning (EF) nr. 2042/2003 om fortsatt luftdyktighet av luftfartøyer og luftfartøysmateriell, -deler og -apparatur og om godkjenning av organisasjoner og personale som deltar i disse oppgaver

Commission Regulation (EU) No 593/2012 of 5 July 2012 amending Regulation (EC) No 2042/2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.1.2013)

Europa Kommisjonen har vedtatt forordning (EF) 593/2012 5. juli 2012 under henvisning til traktaten om Den Europeiske Unions funksjonsmåte, under henvisning til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk luftfartssikkerhetsagentur. Foranstaltningene i denne forordning er i overensstemmelse med uttalelse fra EASA nr. 01/2011 om “ELA-prosess” og “standardendringer og – reparasjoner” i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 19, stk. 1.

Forordning (EF) 593/2012 vil endre bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) og forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

Hovedformålet med reglene i forordning (EF) nr. 1702/2003 og forordning (EF) nr. 2042/2003 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Det har vist seg nødvendig å endre kravene til og prosedyrene for både luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) samt vedvarende luftdyktighet av luftfartøyer og luftfartøysmateriell, -deler og -apparatur samt for godkjennelse av organisasjoner og personell, som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften). I Norge er forordning (EF) nr. 1702/2003 implementert jf. forskrift 24. mai 2005 nr. 461 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) og forordning (EF) nr. 2042/2003 er implementert jf. forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften). Forordning (EF) 593/2012 er hjemlet i forordning (EU) nr. 216/2008 (basisforordningen), som ennå ikke er implementert i Norge. I Norge gjelder forordning (EF) 1592/2002 som basisforordning. Luftfartstilsynet har foretatt en konkret vurdering av forordning (EF) 593/2012 og finner ingen grunn til at forordning (EF) 593/2012 som gjør endringer i forordning (EF) nr. 1702/2003 og forordning (EF) nr. 2042/2003 ikke kan tas inn i EØS-avtalen og norsk rett, fordi forordning (EF) 593/2012 er i samsvar med reglene i forordning (EF) 1592/2002.

Om forordning (EF) 593/2012
I forbindelse med vedtakelsen av forordning (EF) 593/2012 innebærer dette endring i Kommisjonens forordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om gjennomføringsbestemmelser for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og hermed forbundet materiell, deler og apparatur og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner slik at ikke-kompliserte motordrevne luftfartøy, fritidsluftfartøy og hermed forbundet materiell, -deler og -apparatur ble underlagt foranstaltninger, som står i forhold til deres enkle konstruksjon og type av operasjoner. Dessuten ble Kommisjonens forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om vedvarende luftdyktighet av luftfartøy og luftfartøysmateriell, -deler og -apparatur og om godkjenning av organisasjoner og personell, som deltar i disse oppgaver endret for å bevare sammenhengen med de endringer, som er foretatt i forordning (EF) nr. 1702/2003, bl.a. med hensyn til den nye definisjon av ELA1-luftfartøyer og muligheten for å godkjenne montering av visse ikke-sikkerhetskritiske deler uten en EASA-formular 1.

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 593/2012 fastsetter definisjonen på “ELA1-luftfartøy”. Forordning (EF) nr. 2042/2003 artikkel 2, litra »k) »ELA1-luftfartøy«: et av følgende bemannede luftfartøyer (ELA står for »European Light Aircraft«): i) et luftfartøy med en maksimal startmasse (MTOM) på 1 200 kg eller derunder, som ikke er klassifisert som et komplekst motordrevet luftfartøyii) et svevefly eller motorsvevefly med en maksimal startmasse på 1 200 kg eller derunder iii) en ballong konstruert til et maksimalt løftegassvolumeneller varmluftsvolumen på ikke mer end 3 400 m 3 for varmluftsballoner, 1 050 m 3 for gassballonger og 300 m 3 for forankrede gassballongeriv) et luftskip konstruert til høyst fire personer og et maksimalt løftegassvolumen eller varmluftsvolumen på ikke mer end 3 400 m 3 for varmluftsluftskip og 1 000 m 3 for gassluftskip.«

Endringene i forordning (EF) 593/2012 berører primært allmennflyging og omhandler følgende emner: Det innføres en forenklet og mer hensiktsmessig sertifiseringsprosess for ELA-1 luftfartøyer (European Light Aircraft). En søker til et typesertifikat for et ELA1-luftfartøy (dvs. fly under 1 200 kg) kan nå dokumentere sin sertifiseringsstandard ved bruk av et sertifiseringsprogram. Dette vil medføre at små virksomheter ikke lenger behøver å gjennomføre de omstendelige og tidskrevende administrative prosedyrer for å oppnå godkjenning som en konstruksjonsorganisasjon (DOA), samtidig med at de gjennomfører sertifiseringsprosessen. Denne endringen vil gagne nye søknader til typesertifikat for et ELA1-luftfartøy.

Begrepet "standardendringer og standardreparasjoner" introduseres. Det nye begrepet innebærer at prosedyren for sertifisering ikke lenger er nødvendig ved endringer og reparasjoner som betraktes som standard. En katalog med standardendringer og -reparasjoner vil derfor bli del av en ny sertifiseringsspesifikasjon (CS). Det nye begrepet vil minske den administrative arbeidsbyrde og samtidig opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. Alle eiere/brukere av små luftfartøy kan få gagn av denne regelen.

I henhold til de nåværende regler skal EASA-Form 1 anvendes som grunnlag ved installasjon av reservedeler i et luftfartøy. Noen deler og utstyr i ELA-luftfartøyer produseres imidlertid i industrier som ikke er omfattet av forskriftene for luftfart. Produsenter, som ikke er omfattet av forskriftene for luftfart, kan ikke sertifisere disse deler med en EASA-Form 1. Dette er ikke relevant for nye luftfartøyer, fordi godkjenningen av delene i dette tilfelle er omfattet av luftfartøysprodusentens produksjonsorganisasjon. Reservedeler anskaffes normalt direkte fra kilden. For å oppfylle kravet om en EASA-Form 1 skal disse deler sertifiseres via godkjente produksjonsorganisasjoner. Forordning (EF) 593/2012 åpner for, at eiere av ELA-1 luftfartøyer kan akseptere installasjon av visse deler, uten en EASA-Form 1 uten en EASA-Form 1, dersom det ikke er sikkerhetskritisk. Denne endring har til formål å redusere den forskriftsmessige byrde til et hensigtsmessigt nivå i forhold til sikkerhetsrisikiene.

Konsekvenser
Innføring av forordning (EF) 593/2012 vil medføre en betydelig reduksjon i det administrative arbeidet knyttet til typesertifisering og senere endringer og/eller reparasjoner av ELA-1 luftfartøy. Da Luftfartstilsynet ikke lenger er innvolvert i prosessene knyttet til typesertifisering/modifikasjoner/reparasjoner, er det først og fremst eier/bruker av ELA-1 luftfartøy som vil kunne få en gevinst av dette i form av reduserte kostnader og byråkrati. Basert på ELA-1 luftfartøy’s enkle konstruksjon, vil en akseptabel sikkerhet være ivaretatt selv med de foreslåtte forenklingene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil kreve endring i forskrift 24. mai 2005 nr. 461 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) og forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

Gjennomføring av rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser. Luftfartstilsynet må endre en del referanser til Part-21, Part-M og Part-145, som er gitt i standardbrev og prosedyrer. Markedet må også endre en del referanser i sine prosedyrer.

Forordning (EF) 593/2012 er hjemlet i forordning (EU) nr. 216/2008 (basisforordningen), som ennå ikke er implementert i Norge. I Norge gjelder forordning (EF) 1592/2002 som basisforordning.

Luftfartstilsynet har foretatt en konkret vurdering av forordning (EF) 593/2012 og finner ingen grunn til at forordning (EF) 593/2012, som endre forordning (EF) 1702/2003 og forordning (EF) nr. 2042/2003 ikke kan tas inn i EØS-avtalen og norsk rett, fordi det materielle innholdet i forordning (EF) 593/2012 er i samsvar med reglene i forordning (EF) 1592/2002.

Luftfartstilsynet ser positivt på en klargjøring av reglene og standarder.

Vurdering
Luftfartstilsynet ser positivt på innføringen av forordning (EF) 593/2012, som vil bidra til å sikre og opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Dette vil være positivt for flysikkerheten. Forordning (EF) 593/2012 inneholder ikke politiske problemstillinger. Luftfartstilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Status
EASA har utgitt NPA (Notices of Proposed Amendment) 2008-07 og Opinion nr. 01/2011 av 18. mars 2011, før vedtakelsen av forordning (EF) 593/2012. Luftfartstilsynet har i flere sammenhenger oppfordret de berørte aktørene i markedet til å besvare høringene fra EASA. Luftfartstilsynet vil sende ut høring om forordning (EF) 593/2012 fra 20. juli 2012 med en høringsfrist på to måneder til 20. september 2012. Dessuten er opplysning om forordning (EF) 593/2012 lagt ut på Luftfartstilsynets nettside under nytt regelverk. Forordning (EF) 593/2012 ble vedatt 5. juli 2012 og anvendes i EU-landene fra 26. juli 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.07.2012
Anvendelsesdato i EU
26.07.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 804-808
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.12.2012
Anvendes fra i Norge
17.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0593
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro