Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2007/275/EF av 17. april 2007 om lister over dyr og produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene i samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF

Commission Decision 2007/275/EC of 17 April 2007 concerning lists of animals and products to be subject to controls at border inspection posts under Council Directives 91/496/EEC and 97/78/EC

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten lister dyr og produkter fra tredjestat som skal underkastes veterinær grensekontroll, den såkalte positivlisten.

Siden det er et nært samarbeid med toll ved grensekontroll er produktene listet med CN koder for å forenkle utvelgelsen av disse produkter og i tillegg inneholder listen en ekstra kolonne for nærmere beskrivelse av produktene.

Regelverket for veterinær grensekontroll har tidligere ikke inneholdt sammensatte produkter. For å få en harmonisert kontroll av sammensatte produkt inneholder denne rettsakten også bestemmelser for hvilke av disse produktene som skal underkastes veterinær grensekontrol og videre en liste med hvilke av disse produkter som skal unntas fra kontroll.

Alle sammensatte produkter som inneholder kjøttprodukter skal kontrolleres. Produkter som inneholder halvparten eller mer av andre animalske produkter (fisk, egg, melk) vil også bli underkastet veterinær grensekontroll og for melk stilles det også visse tilleggskrav.

Rettsakten lister også hvilke kriterier som skal legges til grunn for at et sammensatt produkt skal unntas fra grensekontroll. Det kreves at produktet er stabilt ved omgivelsestemperatur, pakket og merket for humankonsum.

Merknader
Endring av listen og CN-koder vil medføre at det må samarbeides med tollvesenet for å få listen tilpasset det norske systemet. Vårt system avviker noe når det gjelder antall kodesiffer.

Gjeldende norsk regelverk med listeføring av dyr og produkter som skal underkastes veterinær grensekontroll er: Forskrift 18. oktober 1999 nr 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland, og Forskrift 11. februar 2000 instruks til Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren (grenseveterinæren) ved tilsyn og kontroll av levende dyr fra land utenfor EØS.

Rettsakten krever endring av forskriftene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.04.2007
Anvendelsesdato i EU
05.05.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 1-25
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.06.2008
Anvendes fra i Norge
26.06.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0275
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro