Liste over veterinære grensekontrollstasjoner

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/616/EF av 5. september 2007 om endring av vedtakene 2001/881/EF og 2002/459/EF med hensyn til listen over grensekontrollstasjoner

Commission Decision 2007/616/EC of 5 September 2007 amending Decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards the list of border inspection posts

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppdaterer listen over grensekontrollstasjoner i EU. Ny grensekontrollstasjon i Italia føyd til listen og grensekontrollstasjoner i Tyskland og Storbritannia er fjernet fra listen. I tillegg er listen oppdatert med hensyn til hvilke produktkategorier de opplistede grensekontrollstasjonene for landene Belgia, Spania, Frankrike, Italia, Ungarn Nederland, Portugal, Romania og Storbritannia er godkjent for. Traces-enhetsnummer er oppført for hver enkelt grensekontrollstasjon i felleskapet.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Det må sendes ut en orientering til de norske grensekontrollstasjonene med oppdatert liste over godkjente grensekontrollstasjoner og Traces-koder i EU.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.09.2007
Anvendelsesdato i EU
18.10.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 12.6.2014, p. 8-32
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.04.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0616
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro