LIFE-programmet for miljø- og klimatiltak (2021-2027)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/783 av 29. april 2021 om opprettelse av Programmet for miljø- og klimatiltak (LIFE) og oppheving av forordning (EU) nr. 1293/2013

Regulation (EU) 2021/783 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation No 1293/2013

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen (for deltakelse av Island)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.8.2021)

Sammendrag av innhold
LIFE er EUs miljø- og klimaprogram. Programmet startet opp i 1992 og er åpent for deltakelse fra EØS/EFTA-land. Norge har ikke deltatt i noen av LIFEs programperioder.

Forordningen gjelder LIFE-programmets profil og budsjett i programperioden 2021-2027. Programmet viderefører hovedinnretningen av LIFE i programperioden 2014-2020 med visse modifikasjoner. Budsjettet økes med nær 60 prosent sammenlignet med foregående programperiode.

LIFE skal fremme overgangen til en bærekraftig, sirklulær, fornybar-basert, klimanøytral økonomi som beskytter, restaurerer og forbedrer miljøtilstaden. Programmet skal utvikle, demonstrere og fremme innovative teknikker, metoder og tilnærminger som kan bidra til oppfølging av EUs miljø og klimapolitikk. Det skal involvere det sivile samfunn og bygge kapasitet hos offentlige og private aktører på måter som bidrar til et bedre miljøstyresett. LIFE skal også katalysere oppskalering og spredning av løsninger og tilnærminger på måter som ansvarliggjør andre sektorer og aktører, og mobiliserer ytterligere finansiering og ressurser til klima- og miljøtiltak.

LIFE-programmet vil i programperioden 2021 - 2027 bestå av programområdene ren energiomstilling, utslippsreduserende tiltak og klimatilpasning. Miljøprogrammene rettes mot henholdsvis natur og biodiversitet og sirkulær økonomi og livskvalitet. Det er et mål å bruke LIFE på en strategisk måte i samspill med andre EU-programmer og -fond.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge og de andre EØS-landene kan delta i LIFE gjennom frivillig innlemmelse av rettsakten i Protokoll 31 til EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norges og de øvrige EØS/EFTA-landenes bidrag til EU-programmer beregnes vanligvis på grunnlag av vårt brutto nasjonalprodukt (BNP) i forhold til BNP for EUs medlemsland, den såkalte proposjonalitetsfaktoren.

Sakkyndige instansers merknader
Det ble informert om forslaget på møte i Spesialutvalget for miljø, og på møte i EØS-referansegruppen for miljø som begge ble avholdt 13. november 2018.

KLD inviterte til et bredt anlagt møte den 3. april 2019 hvor representanter fra miljøorganisasjoner, bedrifter, næringsliv, kommuner, fylkeskommuner og forskningsintitutter deltok for å belyse antatt norsk nytte av LIFE. Svenske myndigheter var også representert for å dele sine erfaringer med programmet.

Etter en samlet vurdering ble det konkludert med at LIFE kunne være et supplement til nasjonale virkemidler og bidra til større helhetlige og sektorovergripende satsinger i Norge, spesielt på natur og forurensning, mens bildet var mer sammensatt på klima. Flere norske aktører var positive til LIFE, men hadde samtidig andre EU-programmer som de ville priortere foran LIFE fra norsk side. Programmets krav til egenandeler ble også problematisk for enkelte.

I statsbudsjettet for 2021 la regjeringen frem hvilke av EUs programmer regjeringen prioriterer deltakelse i for perioden 2021-2027. LIFE er ikke blant disse.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Forslaget ble lagt frem av Europakommisjonen 1. juni 1018. Rettsakten ble vedtatt 29. april 2021.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0783
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro