Lekters og profilers motstanddyktighet mot brann

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr 1293/2014 av 17. juli 2014 om krav til klassifisering, uten prøving, av metallekter og forsterkningsribber for innendørs puss som omfattes av den harmoniserte standard EN 13658-1, metallekter og forsterkningsribber for utendørs råpuss som omfattes av den harmoniserte standard EN 13658-2, og metallekter og karakteristiske profiler som omfattes av den harmoniserte standard EN 14353, med hensyn til deres brannpåvirkning

Commission Delegated Regulation (EU) No 1293/2014 of 17 July 2014 on the conditions for classification, without testing, of metal lath and beads for internal plastering covered by the harmonised standard EN 13658-1, metal lath and beads for external rendering covered by the harmonised standard EN 13658-2 and metal beads and feature profiles covered by the harmonised standard EN 14353, with regard to their reaction to fire

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.9.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.03.2015)

Sammendrag av innhold
Byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011), regulerer omsetning og markedsføring av CE-merkede byggevarer i EØS-området. For å kunne CE-merke byggevarene sine, må byggevareprodusenten benytte såkalte harmoniserte tekniske spesifikasjoner. Som regel krever disse harmoniserte tekniske spesifikasjonene at byggevareprodusenten utføre en testprøving av byggevarers egenskaper for å kunne angi hvilke egenskaper byggevarene har.

Imidlertid, når tilstrekkelig erfaring om byggevarer er oppnådd, gjennom eksempelvis stabile og kjente testresultater, åpner Kommisjonen for at byggevareprodusenten kan angi visse egenskaper uten prøving eller ytterligere prøving.

Forordningen åpner for at byggevareprodusenter av metallekter og forsterkningsribber for innendørs puss (som omfattes av den harmoniserte standard EN 13658-1), metallekter og forsterkningsribber for utendørs råpuss (som omfattes av den harmoniserte standard EN 13658-2), og metallekter og karakteristiske profiler (som omfattes av den harmoniserte standard EN 14353), kan angi produktenes brannpåvirkning (på bakgrunn av vedtak 2000/147/EU om klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper) uten prøving.

Merknader

Norske interesser
Norske bygningsmyndigheter har nedsatt en referansegruppe som blir forelagt alle norske synspunkter før avgivelse til Kommisjonen. Gruppemedlemmer har medlemmer fra bygningsmyndigheten, bransjen, forskningsinstitusjoner, standardiseringsorganisasjon samt tekniske kontrollorgan. Norske byggevareeksperter har ikke hatt noen innvendinger mot Kommisjonens forslag til delegert forordning

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av forordningen. Rettsakten vil ikke få vesentlige negative konsekvenser for virksomheter. Tvert om er det rettsaktens formål å redusere den administrative byrden, samt kostnader knyttet til dokumentasjon av byggevarers ytelser for byggevareprodusenter.

Rettslige konsekvenser
Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579, om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK-forskriften). Med hjemmel i artikkel 27.5 og 60, kan Kommisjonen fastsette nye tekniske krav ved hjelp av delegerte rettsakter.

Rettsakten er en forordning og skal ”som sådan” gjøres til del av norsk rettsorden, jf. EØS-avtalen art. 7. Denne rettsakten er av teknisk art, og vil etter hvert implementeres i de relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonene som legges til grunn for CE-merking. Imidlertid, før dette er gjort, må rettsakten gjennomføres i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk i den grad de påvirker byggevareprodusentenes rettigheter og plikter.

Rapportering
Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Gjennomføring av kommisjonsdelegert forordning er i samsvar med norsk politikk om forenkling, fornying og forbedring. Det er ikke behov for tilpasningstekst. Rettsakten er en videreutvikling, presisering og forbedring av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen (byggevareforordningen). Rettsakten anses som relevant og akseptabelt for Norge.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.07.2014
Anvendelsesdato i EU
25.12.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.08.2015
Anvendes fra i Norge
31.08.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1293
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro