Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/774 av 3. mai 2017 om endring av tillegg C til vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak av spesifikke grenseverdier for kjemikalier brukt i leketøy for så vidt angår fenol

Commission Directive (EU) 2017/774 of 3 May 2017 amending, for the purpose of adopting specific limit values for chemicals used in toys, Appendix C to Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards phenol

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.11.2017)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Tillegg C til vedlegg II i direktiv 2009/48/EF omhandler særlige grenseverdier for kjemikalier som benyttes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen. De eksisterende grenseverdier for en rekke kjemikalier er enten for høye i lys av aktuell vitenskapelig dokumentasjon eller det er foreløpig ikke innført en grenseverdi. For fenol som er et CMR stoff er det en generell grense på 1% (10000 mg/kg).

Ved Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/774 føres fenol opp på tillegg C med en migrasjonsgrense på 5 mg/l for fenol i polymermateriale, og videre 10 mg/kg (grenseverdi for innhold) som konserveringsmiddel. Direktivet angir referanse til målemetoder for begge grenseverdiene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av direktiv 2017/774 skjer ved endring av leketøyforskriften. Direktivet skal gjennomføres i nasjonal lovgivning innen 4. november 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaktem er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket. Utkast til EØS-notat ble forelagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU registeret 9. desember 2016. Rettsakten ble vedtatt 3. mai 2017 og publisert i OJ 4. mai 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2017 og gjennomført i Norge 6. november 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.05.2017
Anvendelsesdato i EU
25.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 301-303
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.11.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.11.2017
Anvendes fra i Norge
04.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017L0774
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro