Lavere grenseverdier for fargestoffene E-104, E-110 og E-124 i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 232/2012 av 16. mars 2012 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til betingelsene for bruk og bruksnivåer for Quinoline Gul (E 104), paraoransje FCF / Orange Gul S (E 110) og Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124)

Commission Regulation (EU) No 232/2012 of 16 March 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the conditions of use and the use levels for Quinoline Yellow (E 104), Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) and Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 7.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ved at betingelsene for bruk og bruksmengder for fargestoffene Quinoline Yellow (E 104), Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) og Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124) endres.

Fargestoffene er allerede godkjent, men de nye EFSA-vurderingene medfører at dagens vilkår for bruk og bruksmengder i unionslisten vil gi overskridelse av akseptabelt daglig inntak (ADI). Vilkårene i en rekke matvarekategorier derfor må endres. Fargestoffene er tre av de såkalte Southamptonfargene.

EFSA senket i reevalueringen av Quinoline Yellow (E 104) ADI fra 10 mg/kg kroppsvekt per dag til 0,5 mg/kg kroppsvekt per dag, i reevalueringen av Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) senkes ADI fra 2,5 mg/kg kroppsvekt per dag til 1 mg/kg kroppsvekt per dag og i reevalueringen av Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124) senkes ADI fra 4 mg/kg kroppsvekt per dag til 0,7 mg/kg kroppsvekt per dag. De nye eksponeringsdataene viser, for alle tre fargestoffene, en overskridelse av ADI dersom dagens bruksvilkår i unionslisten, vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 opprettholdes.

Derfor endres bruksbetingelsene ved at Quinoline Yellow (E 104), Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) and Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124) fjernes fra listen del 3) Gruppe III: Fargestoffer med kombinerte maksimalgrenseverdi i unionslisten (vedlegg II i 1333/2008), og E 104, E 110 og E 124 settes inn, i numerisk orden, i de relevante matvarekategorier. E 104, E 110 og E 124 tillates brukt i en rekke tradisjonelle produkter som man antar ikke bidrar vesentlig til eksponering.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten gjelder allerede fra det samme tidspunktet som resten av unionslisten, som ble innført i forordning (EU) nr. 1129/2011, gjelder fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten er en konsekvens av forordning nr. 258/2011 reevalueringsprogrammet hvor alle tilsetningsstoffer som ble godkjent før 20. januar 2009 skal gjennomgå en ny risikovurdering av EFSA.

Hvorvidt næringsmiddelindustrien vil ta andre fargestoffer i bruk som erstatning eller revidere sine resepter, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Rettsakten medfører muligens noen administrative, økonomiske og andre konsekvenser for virksomhetene, men pga. lang overgangstid anses disse konsekvensene til å være minimale.

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da fargestoffene allerede er i bruk.

Rettsakten medfører ingen administrative, økonomiske og andre konsekvenser for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten har vært på høring, og ingen høringsinstanser hadde merknader.

Vurdering
Norge har vært skeptiske til disse fargestoffene og ønsket i utgangspunktet å forby dem, og ser innstrammingen av bruksbetingelsene som et godt steg i riktig retning.

I forordning (EF) nr.1333/2008 om tilsetningsstoffer er det et merkekrav (Art. 24 og vedlegg V) om advarselsmerking for alle næringsmidler som inneholder 6 utvalgte azo-fargestoffer, deriblant de tre som denne rettsakten omhandler, pga. fare for uønsket adferd hos barn. Det er kjent at noen næringsmiddelindustrier har funnet frem til alternative fargestoff pga. merkekravet, slik at redusert eksponering allerede er oppnådd før innføring av denne rettsakten. EFSAs re-evaluering konkluderer med at fargestoffene hverken er gen-toksiske eller karsinogene.

Ingen dokumentasjon som bekrefter den såkalte Southamptonrapporten om at disse fargestoffene fører til uønsket adferd hos barn har fremkommet under re-evalueringen.
Vi har ingen informasjon som tilsier at bruksbetingelsene burde vært ytterligere innstrammet.

Mattilsynet mener derfor dette regelverket hvor den helsemessige risikoen reduseres, er positivt for forbrukerne.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 16. mars 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.08.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2012
Anvendelsesdato i EU
01.06.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 340-351
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0232
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro