Latvias storfedatabase

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/692/EU av 15. november 2010 om anerkennelse av Latvias storfedatabase som fullt operativ

Commission Decision 2010/692/EU of 15 November 2010 recognising the fully operational character of the Latvian database for bovine animals

Siste nytt

EØS-komitevedtak 21.10.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten anerkjenner Latvias storfedatabase som fullt operativ fra 1. oktober 2010.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk regelverk.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten innebærer at Latvia kan bestemme at pass kun skal utstedes for storfe som er beregnet til samhandel i EØS og at dyrene kun trenger å følges av passet sitt når de flyttes fra Latvia til andre EØS-stater.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.11.2010
Anvendelsesdato i EU
01.10.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 243-243
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.05.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0692
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro