Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/869/EF av 27. november 2009 som endrer vedlegg XI, XII, XV og XVI til rådsdirektiv 2003/85/EF angående listen over og minimumstandarder for biosikkerhet til laboratorier som er godkjent til å håndtere levende munn- og klovsykevirus

Commission Decision 2009/869/EC of 27 November 2009 amending Annexes XI, XII, XV and XVI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of and minimum security standards applicable to laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen i direktiv 2003/85/EF (munn- og klauvsjukedirektivet), vedlegg XI, over nasjonale laboratorier som er godkjente for å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus. I vedlegg XI, del A og del B foretas endringer som gjelder Frankrike og Nederland. I del A listes opp de laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus for forskning og diagnostiske hensyn, og i del B listes opp de som har lov å håndtere levende munn-og klauvsjukevirus for inaktiverte antigener enten for produksjon av vaksiner eller for forskning på vaksiner. Rettsakten oppdaterer videre vedlegg XII, som gjelder minimumstandarder for biosikkerhet, slik at det nå i punkt 1 vises til rapporten (bio-security standards) fra det siste møtet i "Den europeiske kommisjon for bekjempelse av munn- og klauvsjuke" i Roma 29. april 2009 ("The 38th General Session of the European Commission for the control of foot-and-mouth disease (EuFMD)". Tidligere har man vist til "the 26th Session", som var i Roma i april 1985, med endringer i 1993. Denne endringen i henvisning i vedlegg XII, krever visse mindre endringer i vedlegg XV, punkt 1 og i vedlegg XVI, punkt 7, slik at de også blir oppdatert på det samme forhold.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Det må imidlertid gjøres visse oppdateringer i den norske bekjempelsesplanen for munn-og klauvsjuke. Dette gjelder i vedlegg XII, punkt 1, og i vedlegg XV, punkt 1, slik at det vises til rapporten fra Roma-møtet i 2009, jf ovenfor.

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Notatet har tidligere vært til behandling i Spesialutvalget for matproduksjon 14.01.2010.

Andre opplysninger
Listen over nasjonale laboratorier i EU, som er godkjent for å håndtere levende munn- og klauvsykevirus, er ikke gjengitt i den norske bekjempelsesplanen for Munn- og klauvsjuke. Bekjempelsesplanen beskriver bare hva som gjelder for Norge, dvs at Veterinærinstituttet har tillatelse til å håndtere levende munn-og klauvsjukevirus (del A), og at Norge ikke har noen laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus til fremstilling av vaksiner (del B).

Endringen i direktivets vedlegg XVI, som gjelder EUs referanselaboratorier, anses ikke relevant for Norge.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.11.2009
Anvendelsesdato i EU
22.12.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 211-213
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
11.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0869
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro