Kvotehandelsystemet med klimagasser for luftfartssektoren: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 100/2012 av 3. februar 2012 som endrer forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøysoperatører som per 1. januar 2006 utførte eller siden har utført luftfartsaktivitetene i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF som fastsetter den administrerende medlemsstaten for det enkelte luftfartsselskap og som også tar hensyn til utvidelsen av kvotepliktige luftfartsaktiviteter til EFTA/EØS-landene

Commission Regulation (EU) No 100/2012 of 3 February 2012 amending Regulation (EC) No 748/2009 on the list of aircraft operators that performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator also taking into consideration the expansion of the Union emission trading scheme to EEA-EFTA countries

Siste nytt

EØS-komitevedtak 15.6.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.7.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten lister opp hvilke land som har ansvaret for å administrere de enkelte luftfartsselskap i forbindelse med inkluderingen av luftfart i Direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). For å redusere de administrative kostnadene, skal luftfartsselskapene bare måtte forholde seg til én medlemsstat med hensyn til praktiske forhold, for eksempel ved tildeling og innlevering av klimakvoter. Hvorvidt en operatør er kvotepliktig avhenger av hvilke luftfartsaktiviteter selskapet gjennomfører, jf. Annex I til Direktiv 2003/87/EF. Listen baserer seg for øvrig på luftfartsaktiviteter selskapene utførte i perioden 1.1.2006 til 31.12.2010, og kan også av denne grunn være mangelfull. Selskaper som står på listen kan med andre ord falle utenfor kvoteplikten, og selskaper som ikke står på listen kan være kvotepliktige. Listen skal oppdateres årlig innen 1. februar.

Rettsakten fastslår hvilke operatører som skal administreres av Norge. Til sammen 42 operatører er i henhold til listen oppført under Norge, og skal dermed forholde seg til norske myndigheter når det gjelder blant annet tildeling og utdeling av klimakvoter, utslippsrapportering og innlevering av klimakvoter til oppgjør for kvoteplikten.

Følgende 8 luftfartøysoperatører er nye på Norges liste for 2012:

ALPINE AVIATION INC

AVIA EXPRESS SWEDEN

HOAK TRAVEL INC

BLUEWAY OFFSHORE NOR

BRISTOW NORWAY AS

FIELD AVIATION CY

RELY AS

SCANDINAVIAN A/SYS

Merknader
Rettsakten er vedtatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har blitt vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget behandlet saken i skriftlig prosedyre med frist 7. februar 2012, og fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er en oppdatering av en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen, og anses relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 3. februar 2012. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juni 2012 gjennom EØS-komitébeslutning nr. 116/2012. Rettsakten krever ikke særskilt nasjonal gjennomføring da klimakvoteforskriften § 4-2 første ledd bare henviser generelt til "listen slik den er innlemmet i EØS-avtalen". Det er dermed ikke nødvendig å endre forskriften hver gang det vedtas en ny liste i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.02.2012
Anvendelsesdato i EU
14.02.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 944-945
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0100
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro