Kvotehandel med drivshusgassutslipp: bestemmelser om totale mengde kvoter

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/389/EU av 30. juni 2011 om den totale mengde kvoter på EU-plan omhandlet i artikkel 3e, nr. 3, litra a)-d), i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgassutslipp i Fellesskapet

Commission Decision 2011/389/EU of 30 June 2011 on the Union-wide quantity of allowances referred to in Article 3e(3)(a) to (d) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances trading within the Community

Siste nytt

EØS-komitevedtak 20.7.2011

Kommisjonsvedtaket fastsetter samlet kvotemengde for EU 27 for 2012 og for perioden 2013-2020 for luftfartsoperatør som omfattes av EUs kvotesystem for handel med drivhusgassutslipp (ETS). Vedtaket forutsetter at EØS-komiteen fastsetter tilsvarende tall for de tre EFTA/EØS-landene og dermed for hele EØS 30. EØS-komiteen fattet slikt vedtak 20. juli 2011 gjennom skriftlig prosedyre. Basert på EØS-komiteens volumtall skal Kommisjonen beregne en referanseverdi til bruk i ETS-systemet fra 1. januar 2012.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2011)

Sammendrag av innhold
I henhold til luftfartskvotedirektivets artikkel 3e nr. 3 skal EU-kommisjonen innen 30. september 2011 fastsette samlet kvotemengde for 2012 og for perioden 2013-2020 for de luftfartsoperatørene som omfattes av EUs kvotesystem. I samme beslutning skal det fastsettes et tall for antall kvoter som skal selges, antall kvoter i kvotereserven forbeholdt luftfart og antall kvoter som skal fordeles vederlagsfritt til operatørene.

Beslutningen er en ren matematisk utregning og oppfølging av beslutning 2011/149/EU om fastsettelsen av de historiske luftfartsutslippene for EU 27. De historiske luftfartsutslippene for EU 27 ble fastsatt til 219 476 343 tonn.

Samlet kvotemengde i 2012 skal ifølge direktivet utgjøre 97 prosent av de historiske luftfartsutslippene, dvs. 212 892 053 kvoter. Av denne samlete kvotemengden skal 85 prosent fordeles vederlagsfritt, mens 15 prosent skal selges av medlemsstatene.

Gjennomsnittlig årlig samlet kvotemengde i perioden 2013-2020 skal ifølge direktivet utgjøre 95 prosent av de historiske luftfartsutslippene, dvs. 208 502 526 kvoter per år. Av den samlete kvotemengden i perioden 2013-2020 skal 3 prosent, eller 50 040 608 kvoter, settes av i en kvotereserve. 15 prosent av kvotemengden, eller 250 203 032 kvoter, skal selges av medlemsstatene, mens 82 prosent, eller 1 367 776 568 kvoter, skal fordeles vederlagsfritt mellom operatørene.

Merknader
Rettsakten er fastsatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) artikkel 3e nr. 3 bokstavene a) til d). I tilpasningsteksten til luftfartskvotedirektivet er det fremforhandlet tekniske løsninger som innebærer at kvotemengden for EU 27 skal gjøres om til en kvotemengde for EØS 30 før det beregnes og fastsettes en felleseuropeisk referanseverdi (benchmark) for tildeling av vederlagsfrie kvoter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen er en ren matematisk utregning av samlet kvotemengde med utgangspunkt i den tidligere beslutningen om "historiske luftfartsutslipp for EU 27" (beslutning 2011/149/EU) som allerede er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er dermed ikke kontroversiell, og det er ikke behov for tilpasninger.

Status
Beslutningen skal i henhold til luftfartskvotedirektivets artikkel 3e nr. 3 fastsettes "innen 30. september 2011".

Som følge av tilpasningene som fremgår av EØS-komitébeslutning nr. 6/2011 vil denne beslutningen i praksis måtte fastsettes i god tid før 30. september 2011. Dette skyldes at denne beslutningen (om samlet kvotemengde for EU 27) vil måtte behandles i EØS-komiteen (hvor samlet kvotemengde for EØS 30 skal fastsettes ved at samlet kvotemengde for EFTA 3 legges til samlet kvotemengde for EU 27) før Kommisjonen kan fastsette en beslutning om referanseverdi for EØS 30. Siden Kommisjonens beslutning om "referanseverdi for EØS 30" også skal fastsettes innen 30. september 2011 vil beslutningen om "samlet kvotemengde for EU 27" måtte fastsettes tidligere for å gi rom for vedtakelsen av en EØS-komitebeslutning om "samlet kvotemengde for EØS 30".

Beslutningen ble fattet 30. juni 2011, og innlemmet i EØS-avtalen 21. juli 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.06.2011
Anvendelsesdato i EU
04.07.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 986-986
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0389
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro