Kvotehandel med drivhusgasser: forenklet verktøy for luftfartsoperatører med små utslipp

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 606/2010 av 9. juli 2010 om godkjenning av det forenklede verktøyet som er utviklet av Den europeiske organisation for luftfartssikkerhet (Eurocontrol) med hensyn på å anslå drivstofforbruket hos visse luftfartsoperatører med små utslipp

Commission Regulation (EU) No 606/2010 of 9 July 2010 on the approval of a simplified tool developed by the European organisation for air safety navigation (Eurocontrol) to estimate the fuel consumption of certain small emitting aircraft operators

Siste nytt

EØS-komitevedtak 28.9.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.10.2012)

Sammendrag av innhold
EUROCONTROL har på oppdrag fra EU-kommisjonen utviklet et forenklet verktøy for å beregne drivstofforbruket - og dermed klimagassutslippene - fra luftfartøyer. Rettsakten innebærer at verktøyet formelt godkjennes for bruk i to sammenhenger. Verktøyet kan for det første brukes av luftfartøysoperatører med små utslipp. Det åpnes dermed for en forenklet metode for å beregne utslippene fra disse operatørene. Verktøyet godkjennes for det andre for bruk av medlemsstatene til å beregne utslippene fra operatører som ikke har samlet utslippsdata for 2010. Utslippsdataene for 2010 er avgjørende for fordelingen mellom medlemsstatene av kvotene som skal selges. Åpningen for å beregne utslippene fra operatører som ikke har levert slike data innebærer at en medlemsstat ikke kommer dårligere ut av kvotesalget som følge av at operatører ikke leverer utslippsdata for 2010.

Merknader
Rettsakten er vedtatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) artikkel 14(1). Rettsakten ventes ikke å få konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten har vært vurdert sammen med luftfartskvotedirektivet, og gir ikke spesielle utfordringer for Norge.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 9. juli 2010. I Norge har rettsakten vært vurdert sammen med luftfartskvotedirektivet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.07.2010
Anvendelsesdato i EU
30.07.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 739-740
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0606
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro