Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: nasjonale gjennomføringstiltak om midlertidig gratistildeling

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/355 av 25. februar 2021 om nasjonale planer for tildeling av vederlagsfrie klimakvoter i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Commission Decision (EU) 2021/355 of 25 February 2021 concerning national implementation measures for the transitional free allocation of greenhouse gas emission allowances in accordance with Article 11(3) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.7.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.9.2021)

Sammendrag av innhold
I EUs kvotesystem blir det utstedt et begrenset antall kvoter til virksomhetene som omfattes. Kvotene gjøres som hovedregel tilgjengelig gjennom auksjonering, men visse virksomheter kan søke om å få tildelt kvoter vederlagsfritt.

I henhold til artikkel 11 i EUs kvotedirektiv (direktiv 2003/87/EF) måtte medlemsstatene innen 30. september 2019 fylle ut og levere til Kommisjonen en oversikt over alle landets kvotepliktige virksomheter. Denne oversikten over virksomheter kalles National Implementation Measures - eller NIM - på engelsk.

Kommisjonen har vurdert landenes NIM i flere omganger. Først vurderte Kommisjonen om landenes NIM var fullstendige, og ba - om nødvendig - om tilleggsinformasjon. Deretter vurderte Kommisjonen innholdet i NIM opp mot kriteriene i kvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) og i forordningen om tildeling av vederlagsfrie kvoter for 2021-2030 (forordning (EU) 2019/331). Hver enkelt virksomhet ble grundig vurdert og sammenlignet med andre europeiske virksomheter innenfor samme sektor. Kommisjonen innhentet mer informasjon fra medlemsstatene i tilfeller hvor det ble avdekket uklarheter eller potensielle feil i tildelingen.

Etter Kommisjonens grundige analyser ble alle medlemsstatenes NIM godkjent, bortsett fra når det gjelder følgende virksomheter:

• Til sammen 51 finske og svenske virksomheter som kun forbrenner biomasse. Disse virksomhetene skal ikke inkluderes i kvotesystemet.

• En svensk kalk-virksomhet. Denne virksomheten får avvist tildelingen av vederlagsfrie kvoter for å unngå dobbelttelling.

• Tre svenske jernmalmpellets-virksomheter. Tildelingen til disse virksomhetene underkjennes fordi det er brukt feil utslippsstandard (benchmark). Kommisjonen gjør det klart at den ikke vil ha innvendinger dersom medlemsstaten justerer tildelingen ved bruk av korrekt utslippsstandard.

De 55 virksomheter som berøres fremgår av vedlegg til kommisjonsbeslutningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Beslutningen gjelder tildelingen av vederlagsfrie kvoter til virksomheter i EU, har ingen konsekvenser for Norge og er ikke nødvendig å gjennomføre i norsk rett.

EFTAs overvåkingsorgan godkjente 24. februar 2021 den norske planen for tildeling av kvoter (NIM) uten innvendinger.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles på hurtigprosedyre, det vil si uten involvering av Spesialutvalget for miljøsaker (der berørte departementer er representert), siden rettsakten ikke har spesielle konsekvenser for Norge.

Vurdering
Rettsakten gjelder Kommisjonens godkjennelse av EU-landenes planer for tildeling av vederlagsfrie kvoter i EUs kvotesystem. EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge deltar i kvotesystemet på linje med EU-landene. På grunn av topilarstrukturen i EØS-avtalen er det EFTAs overvåkingsorgan (ESA) som godkjenner EFTA-statenes planer for tildeling av vederlagsfrie kvoter. Norges plan for tildeling ble godkjent av ESA 24. februar 2021. Rettsakten har derfor ikke spesielle konsekvenser for Norge og de andre EFTA-statene, men må likevel innlemmes i EØS-avtalen da den inngår som en del av regelverket rundt EUs kvotesystem.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettakten ble vedtatt i EU 25. februar 2021 og innlemmet i EØS-avtalen 9. juli 2021 gjennom EØS-komitébeslutning nr. 221/2021. Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.02.2021
Anvendelsesdato i EU
18.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D0355
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro