Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2013

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/634/EU av 22. oktober 2010 om justering av antall kvoter i Unionen som skal utstedes i henhold til unionsordningen for handel med utslippskvoter for 2013, og om oppheving av beslutning 2010/384/EU

Commission Decision 2010/634/EU of 22 October 2010 adjusting the Union-wide quantity of allowances to be issued under the Union Scheme for 2013 and repealing Decision 2010/384/EU

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fastsettelse av samlet kvotemengde i EUs kvotesystem for handel med klimagasser. Rettsakten er en endring av beslutning 2010/384/EU og oppjusterer den samlete kvotemengden som ble fastsatt der ved at det også tas høyde for de nye sektorene som blir inkludert i EUs kvotesystem fra og med 2013. Beslutning 2010/384/EU gjaldt bare fastsettelsen av den delen av samlet kvotemengde som korresponderer med det omfanget EUs kvotesystem hadde i perioden 2008-2012. Rettsakten omfatter ikke EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge, og er således ikke en endelig fastsettelse av kvotemengden for EUs kvotesystem for perioden 2013-2020.

Utslippstallene for EFTA-statene ble tatt med i den endelige beregningen av samlet kvotemengde for 2013, som ble satt til 2 084 301 856 kvoter for året 2013. Dette tallet omfatter de 28 EU-statene og de tre EFTA-statene. Tallet inkluderer ikke luftfartssektoren. Den endelige tallet for samlet kvotemengde for 2013 på 2 084 301 856 kvoter, ble fastsatt i kommisjonsbeslutning 2013/448/EU ved en endring i tallet i kommisjonsbeslutning 2010/384/EU.

Kvotemengden skal nedjusteres hvert år med et fast tall tilsvarende 1,74 prosent av det som ville ha vært kvotemengden i 2010, eller 38 264 246 kvoter hvert år. Denne årlige nedjusteringen av kvotemengden vil fortsette også etter 2020.

Merknader
Rettsakten er vedtatt med hjemmel i EUs klimakvotedirektiv (direktiv 2007/87/EF) artikkel 9 og artikkel 9a(3). Rettsakten vurderes ikke å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har foreløpig ikke vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert.

Vurdering
Rettsakten ble opprinnelig vurdert som unødvendig å innlemme i EØS-avtalen da rettsakten bare omfattet tall for EU 27. Det var på forhånd kjent at rettsakten skulle erstattes av en ny rettsakt som også omfattet tall for EFTA 3 (Island, Liechtenstein og Norge). I samråd med EFTA-sekretariatet besluttet derfor EFTA-statenes eksperter at rettsakten kunne holdes utenfor EØS-avtalen. EU-siden hadde ikke innvendinger til dette. Norge returnerte derfor ikke standardskjema for rettsakten.

I forbindelse med behandling av kommisjonsbeslutning 2013/448/EU understreket EFTA-sekretariatet at det ikke er mulig å innlemme en rettsakt som endrer en annen rettsakt uten også å innlemme rettsakten som blir endret. For å innlemme kommisjonsbeslutning 2013/448/EU er det derfor nødvendig å innlemme kommisjonsbeslutning 2010/634/EU.

Kommisjonsbeslutning 2013/448/EU ble behandlet i Spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre. Spesialutvalget anså beslutningen for EØS-relevant og akseptabel og åpnet for å innlemme beslutningen i EØS-avtalen uten tilpasninger. Kommisjonsbeslutning 2010/634/EU som omtales i dette EØS-notatet inneholder ikke materielle bestemmelser utover det som blir endret i kommisjonsbeslutning 2013/448/EU.

Miljøverndepartementet har på bakgrunn av spesialutvalgets aksept til å innlemme beslutning 2013/448/EU vurdert det som akseptabelt også å åpne for innlemmelse av beslutning 2010/634/EU. Av tidshensyn, da det haster å få innlemmet beslutning 2013/448/EU, er det ikke innhentet forutgående samtykke i Spesialutvalget for miljø. MD har samtykket til at EØS-komitébeslutningen om innlemmelse av beslutning 2013/448/EU også omfatter rettsakten som er tema for dette EØS-notatet. Spesialutvalget ble orientert om innlemmelsen av rettsakten på møtet 31. oktober 2013, og hadde ikke innvendinger til den fremgangsmåte som ble valgt.

Årsaken til hastverket i saken er at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) trenger beslutning 2013/448/EU som rettslig grunnlag for sin endelige beslutning om å godkjenne EFTA-statenes planer for tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013-2020, noe som vil være en forutsetning for at det kan deles ut kvoter til de kvotepliktige virksomhetene.

Status
Rettsakten ble vedtatt 22. oktober 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2010
Anvendelsesdato i EU
12.11.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 632-633
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0634
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro