Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret som følge av LULUCF-forordningen

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 6. november 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2019/1122 med hensyn til driften av EU-registeret i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/841

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 6 November 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/1122 as regards the functioning of the Union Registry under Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1122 fastlægges reglerne for driften af EU-registret, som er oprettet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF.

(2) Reglerne for EU-registret bør tilpasses for at muliggøre registrering af mængderne af regnskabsførte emissioner og optag i henhold til forordning (EU) 2018/841 og for at sikre korrekt regnskabsføring af transaktioner vedrørende anvendelsen af den fleksibilitet, der er omhandlet i artikel 11, 12 og 13 i samme forordning. EU-registret bør endvidere sikre, at der ikke foretages overførsler, som er uforenelige med de forpligtelser, der følger af forordning (EU) 2018/841.

(3) Der bør oprettes en overholdelseskonto for drivhusgasemissioner og drivhusgasoptag i tilknytning til arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug ("LULUCF-overholdelseskonto") for hver medlemsstat, og mængden af regnskabsførte emissioner og optag for hver arealopgørelseskategori bør registreres på denne konto. Hvis saldoen på medlemsstatens LULUCF-overholdelseskonto er positiv, skal EU-registret udstede enheder for arealbaseret emissionsbegrænsning på den pågældende medlemsstats LULUCF-overholdelseskonto i de mængder, der er fastlagt i henhold til artikel 4 i forordning (EU) 2018/841. Enhederne for arealbaseret emissionsbegrænsning skal udelukkende opføres på medlemsstaternes LULUCF-overholdelseskonti i EU-registret, og overførsel heraf på anmodning af medlemsstaten til medlemsstatens overholdelseskonto med henblik på overholdelse af forpligtelserne i henhold til forordning (EU) 2018/842 (ESR-overholdelseskonto) skal på bestemte betingelser være tilladt.

(4) For at fleksibiliteten for forvaltede skovarealer i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2018/841 kan tages i brug, skal der i EU-registret oprettes tildelinger for fleksibilitet for forvaltede skovarealer. Tildelingerne for fleksibilitet for forvaltede skovarealer skal registreres på den dertil oprettede EU-konto, og overførsel af sådanne tildelinger skal være muligt, hvis betingelserne i artikel 13 i forordning (EU) 2018/841 er opfyldt.

(5) EU-registret skal også muliggøre gennemførelsen af kontrollen af overholdelsen i henhold til forordning (EU) 2018/841 ved at fastlægge processerne for indførelsen af de revurderede drivhusgasemissionsdata på LULUCF-overholdelseskontoen, fastlæggelsen af overholdelsesstatustallet for LULUCF-overholdelseskontoen for hver medlemsstat for hver overholdelsesperiode som fastsat i forordning (EU) 2018/841 og for anvendelsen af afhjælpende foranstaltninger i henhold til artikel 11, stk. 2, og artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 2018/841.

(6) Delegeret forordning (EU) 2019/1122 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet