Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2287 av 8. desember 2017 om bruk av skjemaer ved importsøknader for kvikksølv og kvikksølvforbindelser i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/852 om kvikksølv

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2287 of 8 December 2017 specifying the forms to be used in relation to the import of mercury and of certain mixtures of mercury pursuant to Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council on mercury

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.5.2019)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten (EU 2017/2287) er en gjennomføringsbeslutning knyttet til EUs nye kvikksølvforordning (EU 2017/852) (kvikksølvforordningen). Kvikksølvforordningen forbyr kvikksølv i nærmere angitte produkter og regulerer hele livsløpet for bruk og håndtering av kvikksølv, herunder utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser til luft, vann og jord. Kvikksølvforordningen er fra norsk side vurdert som relevant og akseptabel, men det er behov for tilpasninger, og rettsakten er til vurdering i EFTA-landene (se eget EØS-notat om kvikksølvforordningen).

Gjennomføringsbeslutningen gjelder skjemaer som skal brukes ved import av kvikksølv og kvikksølvforbindelser som ikke er avfall fra tredjeland til EU, jf kvikksølvforordningen artikkel 4 og artikkel 2 para 1 nr 7. Etter kvikksølvforordningens artikkel 4 (1) er det i utgangspunktet forbudt å importere kvikksølv og kvikksølvforbindelser som angitt i vedlegg I til kvikksølvforordningen, men medlemsstatene kan på visse vilkår gjøre unntak fra importforbudet. Skjemaene i gjennomføringsbeslutningen skal da benyttes. Skjema 1 skal brukes for samtykke/ikke samtykke til import av kvikksølv og kvikksølvforbindelser til EU/EØS. Skjema 2 skal brukes til sertifisering av at kvikksølvet ikke er fra primær kvikksølvutvinning, der hvor eksportlandet ikke er part til Minimata-konvensjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vurderes å ikke ha rettslige konsekvenser, da den anses som ikke EØS-relevant.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes å ikke ha økonomiske eler administrative konsekvenser, da den anses som ikke EØS-relevant.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialuvalget for miljø i desember 2018 og april 2019. Rettsakten vurderes som ikke EØS-relevant.

Rettsakten har vært på nasjonal høring med frist 5. mars 2018. Ingen av høringsinstansene hadde merknader.

Vurdering
Rettsakten vurderes som ikke EØS-relevant, da den gjelder import fra tredjeland til EU (dvs handel med tredjeland) og må ses i sammenheng med artikkel 4 kvikksølvforordningen som av samme grunn er vurdert som ikke EØS-relevant.

Status
Gjennomføringsbeslutnigen trådte i kraft i EU 1. januar 2018, samtidig med kvikksølvforordningen.

Rettsakten er til vurdering i EØS/EFTA-statene, og må ses i sammenheng med kvikksølvforordningen som også er til vurdering.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet