Kvartalsstatistikker over ledige stillinger

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1062/2008 av 28. oktober 2008 om gjennomføring av europaraments- og rådsforordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fellesskapet, for så vidt angår referansedatoer og kvalitetsrapporter

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Finansdepartementets bakgrunnsnotat)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fellesskapet som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI ved EØS-komiteens beslutning 7. november 2008. Formålet med den nye kommisjonsforordningen er å spesifisere i detalj hvilke data medlemslandene skal samle inn, med hensyn til referansedatoer. Videre gir forordningen regler om innholdet og strukturen på de kvalitetsrapporter medlemslandene er forpliktet til å fremskaffe på området. Kvalitetsrapporter for foregående år skal overleveres Eurostat senest 31. august. Første kvalitetsrapport skal overleveres innen 31. august 2011.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forordningen. Forordningen inngår som en av flere nye rettsakter om statistikk over ledige stillinger, og det er derfor vanskelig å fastslå de økonomiske og administrative konsekvensene av denne forordningen isolert sett. I forbindelse med innlemmelsen av europaparlaments- og rådsforordning 453/2008 ble de økonomiske kostnadene til utvikling og testing beregnet til kr. 1,25 millioner. De årlige driftskostnadene fra og med 2010 er beregnet til kr. 1,8 mill. Statistisk sentralbyrå vil kunne søke om å få økonomiske støtte fra Kommisjonen for inntil 70 % av kostnadene ved datainnsamlingen de tre første årene.

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå og Rådgivende utvalgt for arbeidsmarkedsstatistikk, som finner den EØS-relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.10.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 32, 28.5.2014, p. 252-257
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.03.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1062
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro