Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst- og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/670/EU av 3. november 2010 om kriterier og tiltak for finansiering av kommersielle demonstrasjonsprojekter vedrørende miljømessig forsvarlig fangst og geologisk lagring av CO2 og demonstrasjonsprojekter vedrørende innovative teknologier for fornybarenergi under ordningen for handel med kvoter for drivhusgassutslipp i Unionen opprettet ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Commission Decision 2010/670/EU of 3 November 2010 laying down criteria and measures for the financing of commercial demonstration projects that aim at the environmentally safe capture and geological storage of CO2 as well as demonstration projects of innovative renewable energy technologies under the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community established by Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre)

Kvotehandelsdirektivet innførte en mekanisme for finansiering av kommersielle demonstrasjonsprojekter for både karbonfangst- og -lagring (CCS) og innovative teknologier for fornybar energi. I et kommisjonsvedtak som ble publisert i EU-tidende 6. november 2010 fastsettes regler og kriterier for utvelgelse og gjennomføring av slike projekter, inkludert støtteordninger, basert på grunnleggende prinsippene for inntjening av kvoter og for forvaltning av inntekter. Kommisjonvedtaket ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen 26. juli 2012.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.4.2013)

Sammendrag av innhold
Under EUs kvotesystem er det, i henhold til revidert kvotedirektiv for perioden 2013-2020, satt av en kvotereserve på 300 mill kvoter som skal bidra til å finansiere demonstrasjonsprosjekter innen fangst og lagring av CO2 og innovative prosjekter innen fornybar energi. Kvotereserven kalles "New Entrants Reserve 300" (NER 300).

Kvotereserven er et finansielt instrument som skal stimulere til realiseringen av prosjekter. Midlene kommer fra salget av de 300 millioner kvotene. Størrelsen på finansieringen vil derfor avhenge av kvoteprisen på det tidspunktet hvor kvotene blir solgt.

Det skal gjennomføres to utlysningsrunder.

Den første utlysningen fant sted i november 2010, og omfattet 200 av de 300 millioner kvotene. Prosjekter i Norge kunne ikke delta i denne runden da relevant regelverk ikke var innlemmet i EØS-avtalen på utlysningstidspunktet. Ingen CO2-håndteringsprosjekter mottok støtte i denne runden, men det ble gitt støtte til 23 innovative fornybarprosjekter.

Den andre utlysningen fant sted 3. april 2013, og omfatter de gjenværende 100 millioner kvotene, samt resterende midler fra fase 1. Prosjekter i Norge kan delta i denne utlysningsrunden. Eventuelle prosjekter må først vurderes av myndighetene i landet prosjektet er lokalisert. Prosjekter som vurderes som egnet av myndighetene vil måtte oversendes den Europeiske investeringsbanken innen 3. juli 2013 for å bli tatt med videre. I Norge vil Enova forestå arbeidet med oppfølgingen av norske fornybarprosjekter innen NER 300, inklusive vurdering av eventuelle søknader. Mulige søknader fra norske CO2-håndteringsprosjekter vil i første omgang bli behandlet av Olje- og energidepartementet.

Merknader
Rettsakten utgjør en mindre del av det reviderte kvotedirektivet (beslutning under art 10a (8) i det reviderte kvotedirektivet). Rettsakten vil ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge, men åpner for økonomisk støtte fra fellesskapet til norske prosjekter. Rettsakten vil ha administrative konsekvenser knyttet til oppfølging og vurdering av mulige norske prosjekter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten ansees som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Se orientering om norsk ordning på OEDs nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/nyheter/2013/norske-fornyba...

Status
Rettsakten ble vedtatt 3. november 2010. Rettsakten krever ikke lov- eller forskriftsendringer. I Norge vil Enova forestå arbeidet med oppfølgingen av norske fornybarprosjekter innen NER 300, inklusive vurdering av eventuelle søknader. Mulige søknader fra norske CO2-håndteringsprosjekter vil i første omgang bli behandlet av Olje- og energidepartementet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.11.2010
Anvendelsesdato i EU
26.11.2010
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 643-652
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.07.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0670
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro