Kriterier og metodestandarder for god miljøtilstand i havområder

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/477/EU av 1. september 2010 om kriterier og metodestandarder for god miljøtilstand i havområder

Commission Decision 2010/477/EU of 1 September 2010 on criteria and methodological standards on good environmental status of marine waters

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.4.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2012)

Sammendrag av innhold
Beslutningen utfyller Europaparlaments- og Rådsdirektiv om etablering av en ramme for fellesskapets tiltak innenfor havmiljøpolitikken (havstrategidirektivet) med mer detaljerte kriterier for angivelse av god miljøtilstand i henhold til direktivet. Rettsakten er også omtalt i EØS-notatet for dette direktivet.

Vurdering
Beslutningen må vurderes i sammenheng med havstrategidirektivet, og spørsmålet om EØS-relevans må ses i sammenheng med dette. For havstrategdirektivet er det konkludert med følgende norske posisjon:

"Basert på en helhetlig vurdering hvor forskjellen mellom direktivets og EØS-avtalens geografiske virkeområde har vært et tungtveiende moment, konkluderes det med at havstrategidirektivet ikke innlemmes i EØS-avtalen."

Det samme må derfor gjelde for den tilhørende kommisjonsbeslutningen. Dersom endelig resultat mht. EØS-relevans for havstrategidirektivet skulle bli en annen enn forutsatt, må også kommisjonsbeslutningen vurderes på nytt i sammenheng med dette.

Status
Beslutningen ble vedtatt av kommisjonen 1. september 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.09.2010
Anvendelsesdato i EU
22.09.2010
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet