Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/345/EU av 6. juni 2014 om endring av beslutning 2012/481/EU om etablering av kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker

Commission Decision 2014/345/EU of 6 June 2014 amending Decision 2012/481/EU establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for printed paper

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.07.2014)

Sammendrag av innhold
I Kommisjonens vedtak 2012/481/EU er det satt begrensninger i substratet som trykksaken lages av, idet pappsubstrater over en viss gramvekt er utelukket fra bruk i EU-miljømerkede trykksaker. Det har vist seg å føre til begrensninger i hvilke produkter som kan miljømerkes. Det åpnes nå for at trykksaker som for eksempel bøker, kataloger og hefter kan miljømerkes. Samtidig som kravet til gramvekt økes, stilles det nå krav til at alle produktene skal kunne resirkuleres.

Merknader
EU-miljømerket ble oppretter av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til dokumentet. Vedtaket anses som tilfredsstillende, relevant og akseptabelt og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 6. juni 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 11. juni 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.06.2014
Anvendelsesdato i EU
01.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0345
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro