Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/312/EU av 28. mai 2014 om etablering av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs og utendørs maling og lakk

Commission Decision 2014/312/EU of 28 May 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.07.2014)

Sammendrag av innhold
Kriterier for miljømerking av innendørs og utendørs maling og lakk innebærer en revisjon av Kommisjonens vedtak 2009/543/EF og 2009/544/EF som omhandler miljømerking av henholdsvis innendørs og utendørs maling og lakk. Kravene er ytterliger strammet inn med hensyn til innhold av helse- og miljøskadelige kjemikalier og til innhold av flyktige og delvis flyktige stoffer (VOS og SVOC). Kriteriene er oppdatert med hensyn til Rådets forordning 2010/66/EU om tildeling av EUs miljømerke.

Merknader
EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere en rekke helse- og miljøkrav.

Det nordiske miljømerke har inntil nå hatt identiske krav til innendørs maling som EUs miljømerke. Med denne revisjonen av EUs kriteriedokument vil ikke denne praksisen fortsette, fordi artikkel 6.6 og 6.7 i Rådets forordning 2010/66/EU setter så strenge føringer på hvordan kravene utformes. Resultatet blir etter Stiftelsen Miljømerkings syn at dokumentene blir mindre transparente og tilgjengelige. Miljøkravene anses imidlertid som tilfredsstillende.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking anser rettsakten for å være tilfredsstillende og relevant, og den anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 28. mai 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 3. juni 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.05.2014
Anvendelsesdato i EU
23.06.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0312
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro