Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsavgjerd (EU) 2021/1871 av 22. oktober 2021 om endring av avgjerd 2014/312/EU om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til måling og lakk til innandørs og utandørs bruk

Commission Decision (EU) 2021/1871 of 22 October 2021 amending Decision 2014/312/EU establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 4.2.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2021)

Sammendrag av innhold
Vedtaket omhandler unntak fra kriterienes forbud mot tilsetning av klassifiserte kjemikalier.

Det hvite pigmentet Titandioksyd, TiO2, ble nylig klassifisert som kreftfremkallende ved inhalering av stoffet i pulverform. Svært mange malingsprodukter inneholder dette pigmentet, men det er ikke klassifisert i flytende form eller i fast form i malingsfilmen. Pigmentet tillates derfor brukt i miljømerket maling under den forutsetning at arbeidsmiljøet i produksjonen sikres med spesifiserte tiltak.

Konserveringsmidlene av typen isothiazolinoner har vist seg å være allergifremkallende i større grad enn tidligere antatt, og Kommisjonen har derfor vedtatt nye mengdebegrensninger i maling gjeldende fra 1. mars 2022. EUs kriterier for maling og lakk tilpasses det nye regelverket ved at isothiazolinonene MIT og OIT bare tillates brukt i 0,0015 % av malingen. Dette er en betydelig skjerpelse av kravet.

TMP er et tilsetningsstoff til pigmenter. Dette er klassifisert, men det har vist seg å være nødvendig å bruke i en rekke pigmenter. Det gis derfor unntak for bruk av dette kjemikaliet i EU Ecolabel maling.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av rettsakten vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking støtter alle forslagene til endring i kriteriene. Kriteriene vurderes som akseptable og rettsakten anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel, og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.10.2021
Anvendelsesdato i EU
15.11.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.02.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D1871
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro