Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til fottøy

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1349 av 5. august 2016 om fastsettelse av miljøkrierier for tildeling av EU-miljømerket for fottøy

Commission Decision (EU) 2016/1349 of 5 August 2016 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for footwear

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.10.2016)

Sammendrag av innhold
I Kommisjonens vedtak 2009/563/EF er det fastsatt miljøkriterier og tilhørende krav for vurdering og verifikasjon av fottøy. På bakgrunn av den utviklingen som har funnet sted erstattes vedtak 2009/563/EF med nye reviderte miljøkriterier for fottøy. Målet med de reviderte miljøkriteriene er å fremme produkter med en lavere miljøbelastning, særlig med hensyn til bruk av naturressurser, utslipp til vann, luft og jord i forbindelse med produksjonsprosessen og som bidrar til den miljømessige dimensjonen av bærekraftig utvikling i hele produktets livssyklus. Videre at produktene er holdbare og at en begrenser forekomsten av farlige stoffer.
Fottøy omfatter alle produkter som er beregnet til å beskytte eller dekke foten, og som har en påsatt såle som kommer i kontakt med bakken. Fottøy kan bestå av forskjellige naturlige og/eller syntetiske materialer som er omhandlet i direktiv 94/11/EF.

Følgende produkter er ikke omfattet av produktgruppen:
a) fottøy som inneholder elektriske eller elektroniske komponenter
b) fottøy som er begrenset til engangsbruk
c) strømper som er påsatt såler
d) fottøy som har karakter av leketøy

Et produkt kan kun bli tildelt EU-miljømerket dersom det faller inn under produktgruppen "fottøy" som definert i artikkel 1 samt oppfyller de miljøkriterier og de krav til vurdering og verifikasjon som er knyttet til kriteriene som er fastsatt i vedlegg til vedtaket.

Merknader
Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 22. januar 2016.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller adminstrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket som anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 5.august 2016 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 9. august 2016. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.08.2016
Anvendelsesdato i EU
29.08.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 403-439
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1349
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro